Anasayfa / Konferans, Sempozyum ve Toplantılar
Prof.Dr. Bülent Yılmaz

Konferans, Sempozyum ve Toplantılar

 • Digitalizing  cultural heritage, Europeana and public libraries.  IP Library, Informatiıon and cultural management-Erasmus Intensive Program 2012. ( 222-230 pp.)  Compl. By Tania Todorova.  Sofia: State University of Lıbrary Studies and Information Technologies, 2013.
 • Digitization issues in Turkey. Digital Present and Future: Economic, Cultural, Educational, Legal and Technological Impacts Symposium, 9-10 April 2013 Sofia. ( 27-32pp.) Sofia: State University of Lıbrary Studies and Information Technologies, 2013.
 • Türkiye’deki kültürel mirasın dijitalleştirme aracılığıyla uluslar arası dolaşımı ve Avrupa Dijital Kütüphanesi (EUROPEANA).  Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslar arası Kongresi 21-23 Kasım 2012 İstanbul.  (849-856 ss.) Ankara: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı, 2013.
 • B. Yılmaz. (2012). Overview of the digitization policies in cultural memory institutions in Turkey.  E-Science and Information Management: Third International Symposium on Information Management in a Changing World IMCW 2012, Ankara, Turkey, September 19-21, 2012 Proceedings içinde (150-163 ss.) Berlin: Springer. (T. Çakmak ile birlikte)
 • B. Yılmaz. (2012). İlköğretim öğrencilerinin düşünce özgürlüğüne ilişkin bilinç ve tutumları. Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu, 31 Mayıs-2 Haziran 2012, Ürgüp, Nevşehir içinde (233-254 ss.) Yay. Hazz. Fatoş Subaşıoğlu, Oya Gürdal Tamdoğan, Tülay Fenerci. Ankara: Ankara Üniversitesi. (Ayşegül Kaşıkçı Çam ile birlikte)
 • B. Yılmaz. (2012). Türkiye’de halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devri: kütüphaneciler ne düşünüyor?  2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri, 9-12 Mayıs 2012, Bodrum, Bildiriler, Posterler ve Çalıştay Raporları. içinde (96-119 ss.) Editör: B. Yılmaz. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. (Özden D. Faydalıgül ile birlikte)
 • B. Yılmaz. (2012). Europeana (Avrupa Dijital Kütüphanesi) ve Halk Kütüphaneleri.2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri, 9-12 Mayıs 2012, Bodrum, Bildiriler, Posterler ve Çalıştay Raporları  içinde (135-145 ss.) Editör: B. Yılmaz. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. (Y. Ünal ile birlikte)
 • B. Yılmaz. (2012). İnternet’in halk kütüphanesi kullanımına etkisi: Ankara’da ortaöğretim öğrencileri üzerine yapılan bir araştırma. 2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri, 9-12 Mayıs 2012, Bodrum, Bildiriler, Posterler ve Çalıştay Raporları. içinde (151-167 ss.) Editör: B. Yılmaz. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. (İ. Şencan ile birlikte)
 • "İlköğretim öğrencilerinin düşünce özgürlüğüne ilişkin bilinç ve tutumları", Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalı Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu, 31 Mayıs-02 Haziran 2012, Ürgüp, Nevşehir içinde (233-254 ss.)Yay. Haz. Fatoş Subaşıoğlu, Oya G. Tamdoğan ve Tülay Fenerci.  Ankara:  Ankara Üniversitesi.
 • "100 Temel Eser uygulamasının öğrencilerin okuma alışkanlıklarına etkileri konusunda öğretmen görüşleri", 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu (Bildiriler ve Atölye Çalışmaları), 5-7 Ekim 2011, Ankara içinde (865-876 ss.). Yay. Haz. Sedat Sever ve bşkl. Ankara:  Ankara Üniversitesi.
 • "Bilgi ve Belge Yönetiminde (Kütüphanecilikte) Etik: Kuramsal Bir Yaklaşım" , Kamu Etiği Sempozyumu 25-26 Mayıs 2009 TODAİE/Ankara içinde (ss.395-404). Ankara: TODAİE. (DOC)
 • "Yerel Yönetimler ve Halk Kütüphaneleri: Almanya Örneği ve Türkiye Üzerine Bazı Değerlendirmeler" , Networking People and Libraries, 1. Uluslararası Konferans 19-21 Eylül 2005, Bilgi Üniversitesi İstanbul (İsmail Akman ile birlikte). (DOC)
 • "Türk halk kütüphanelerinde yeni yapılanma süreci: riskler ve olanaklar" , Konferans 30 Kasım 2004 Goethe Institute Ankara.
 • "Okuma alışkanlığında öğretmenin rolü" , Okuma Kültürü ve Okullarda Uygulama Sorunları Toplantısı 6 Aralık 2004, Başkent Öğretmen Evi, Ankara.
 • "Türk kütüphaneciliğinde siyaset öğesi" , Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu 21-24 Ekim 2004, Ankara (bildiriler) içinde (317-329). Haz. Sacit Arslantekin ve Fahrettin Özdemirci. Ankara: Ankara Üniversitesi, 2004.(DOC)
 • "Halk kütüphanelerinin yeniden yapılandırılması" , 1 Nisan 2004. 40.Kütüphane Haftası, 30 Mart-4 Nisan 2004, Ankara, Milli Kütüphane.
 • "Yeniden yapılanma ve toplumsal bütünleşme" , 2 Nisan 2004. 40.Kütüphane Haftası, 30 Mart-4 Nisan 2004,İzmir Ekonomi Üniversitesi. (Panel)
 • "Okuma(ma) kültürü" 39. Kütüphane Haftası 1 Nisan 2003. (31 Mart-6 Nisan 2003 İlçe Halk Kütüphanesi, Polatlı.)
 • "Kültürel gelişme ve kitap" , 39. Kütüphane Haftası 31 Mart 2003. (31 Mart-6 Nisan 2003 Mamak Kültür Sanatevi, Ankara)
 • "Demokratikleşme sürecinde halk kütüphaneleri koleksiyonu seçimi ve sağlanması" , 39. Kütüphane Haftası 3 Nisan 2003. (31 Mart-6 Nisan 2003, Milli Kütüphane, Ankara.)
 • "Hedef kitlelerin demokratikleşmesinde bilgi-belge merkezleri" , 39. Kütüphane Haftası 31 Mart-6 Nisan 2003. Milli Kütüphane, Ankara.
 • "Demokrasi, sivil toplum, çok kültürlülük ve halk kütüphaneleri" PULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantısı, 16-19 Kasım 2002, Ankara, Milli Kütüphane.
 • Yerel Yönetimler ve Bilgi Merkezleri, (Panel) 27 Şubat 2002 Ankara Milli Kütüphane Konferans Salonu. saat 15.00 (Recep Yazıcıoğlu ve Fethi Aytaç ile birlikte).
 • E-Türkiye Sürecinde Kütüphaneler. (Panel) 38. Kütüphane Haftası 26 Mart 2002 Ankara Milli Kütüphane Konferans Salonu saat: 10.00 (Tuncel Acar, Suna Gerçik ve Berin U. Yurdadoğ ile birlikte)
 • Avrupa Birliği Sürecinde Halk Kütüphaneleri (Panel) 38. Kütüphane Haftası. 28 Mart 2002 İstanbul Goethe Enstitüsü Konferans Salonu saat: 10.00. (Rob Davies, Margo de Grot, Suzan Akyüz, Doğan Atılgan ile birlikte)
 • Okuma Alışkanlığı (Konferans) 25 Mart 2002 Ankara Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi. Yunus Emre Salonu. Saat: 13.30.
 • Yaşam ve Okuma (Konferans) 29 Mart 2002 Ankara Mamak Halk Kütüphanesi Konferans Salonu. Saat:10.00.
 • Okuma Alışkanlığı (Konferans) 29 Mart 2002 Ankara Batıkent Refika Aksoy İlköğretim Okulu Konferans Salonu. Saat: 15.30.
 • "Reading and library usage habits of the students whose mother tongue is Turkish in Vienna, Austria", 66th IFLA Council and General Conference, August 13-18, 2000. Jerusalem, Israel.
 • "Halk kütüphanelerinin toplumsal kaynakları üzerine bazı saptamalar: bir giriş", Bilginin Serüveni: Dünü Bugünü Yarını Türk Kütüphaneciler Derneği'nin Kuruluşunun 50.Yılı Uluslararası Sempozyumu, 17-21 Kasım 1999, Ankara: Milli Kütüphane.
 • "The Right to information: is it possible for developing countries?" 64th IFLA General Conference 1998 Amsterdam 16-22 August 1998 Booklet 0 içinde (45-50). Amsterdam: IFLA, 1998.
 • "Ilk ve ortaöğretim öğretmen adaylarının kütüphane kurumuna ilişkin bilinç, tutum ve yaşantıları" Simpozyum 96 Modern Öğretmen Yetiştirmede Gelişme ve İlerlemeler. Ankara: 30 Eylül- 4 Ekim 1996. içinde (306-327). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 1996.
 • "Türkiye'de okul kütüphaneciliğinin sorunlarının çözümünde halk kütüphaneleri işbirliği" , I. Ulusal Okul Kütüphanecileri Konferansı, 5 Temmuz 2003 Robert Lisesi, İstanbul.
 • "Müzecilik, Arşivler ve Kütüphaneler" , V. Türk Kültürü Kongresi: Cumhuriyetten Günümüze Türk Kültürünün dünü, Bugünü ve Geleceği. 17-21 Aralık 2002, Ankara, Başkent Öğretmenevi.
 • "Demokrasi, sivil toplum, çok kültürlülük ve halk kütüphaneleri" , PULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantısı 16-19 Kasım 2002 Milli Kütüphane, Ankara.
 • "Halk kütüphaneciliğinde son gelişmeler: Münih halk kütüphanesi sistemi ve hizmetleri örneği" , Kütüphanecilikte yeni gelişmeler kavramlar olgular...37. Kütüphane Haftası bildirileri içinde (286-293). Yay. Haz. Ali Can ve başkl. Ankara: TKD, 2002.
 • "Türk toplumunun halk kütüphanesi kültürü", İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü 36. Kuruluş Yılı Türkiye'de Kütüphane ve Enformasyon Biliminin Kurumsal Gelişimi Sempozyumu. 11-12 Mayıs 2000, İstanbul.
 • "Bilgilenme hakkı, eğitim ve Internet", Akademik Bilişim 2000, 10-11 Şubat 2000, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi.
 • "Halk kütüphanelerinin toplumsal kaynakları üzerine bazı saptamalar: bir giriş", Bilginin Serüveni: Dünü Bugünü Yarını Türk Kütüphaneciler Derneği'nin Kuruluşunun 50.Yılı Uluslararası Sempozyumu, 17-21 Kasım 1999, Ankara: Milli Kütüphane.
 • "Internet ve toplum", 5. Türkiye'de Internet Konferansı, 19-21 Kasım 1999 Ankara, Ankara Üniversitesi.
 • "Bilgi çağı (mı?)", Bilgi Çağı Bilgi Merkezleri ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler içinde (127-130) Haz. Mustafa Akbulut ve Fatoş Subaşıoğlu. Ankara: Ankara Üniversitesi, 1999.
 • "Ulusal bilgi politikası: kuramsal bir yaklaşım" , 33.Kütüphane Haftası bildirileri içinde (22-30). Yay.haz. Bülent Yılmaz. Ankara: TKD, 1997.
 • "Bilgi kullanımının sosyo-kültürel temelleri" , IFLA 95'e Doğru Türk Kütüphaneciliği Sempozyumu ve I.Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Konferansı içinde (56-62). Ankara: TKD, 1997.
 • "Halk kütüphanesi için yeni bir bakış açısı" I. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu, 29 Kasım- 1 Aralık 1993. Bildiriler içinde (40-42). Ankara: Kütüphaneler Genel Müdürlüğü, 1993.
 • "Gençlik turizmi ve halk kütüphaneleri: işbirliği olanakları" , Gençlik Turizmi Konferans-Workshop 14-16 Mayıs 1992 Ankara içinde (85 - 88). Ankara: Turizm Bakanlığı, 1992.
 • "Eğitimde nitelik geliştirme, okuma alışkanlığı ve kütüphane" , Eğitimde Nitelik Geliştirme Eğitimde Arayışlar 1. Sempozyumu Bildiri Metinleri 13 - 14 Nisan 1991 içinde (390 - 392). İstanbul: Kültür Koleji Genel Müdürlüğü, 1991.
 • "Kütüphanecilik alanındaki yeni teknolojilerin insan boyutu" , Kütüphane Enformasyon - Arşiv Alanında Yeni Teknolojiler ve TÜRKMARC Sempozyumu Bildiri Metinleri 1 - 4 Ekim 1991 içinde (51-70) Istanbul: TKD İstanbul Şubesi, 1991.
 • "Türk üniversite kütüphanelerinde bütçe: 1983-1989" , Türk Kütüphaneciler Derneği 40. Yıl Kurultayı 30 Kasım - 1 Aralık 1989 Ankara. Bildiriler içinde (87-98) Ankara: TKD, 1990.