Yayın Yılı
2013 Yılı Yayınları
2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996  |  1995  |  1994  |  1993  |  1992  |  1991  |  1990  |  1989  |  1988  |  1987  |  1986  |  1985  |  1984  |  1983  |  1982  |  1981  |  1980  |  1979  |  1978  |  1977  |  1976  |  1975  |  1974  |  1973
Tür Künye  
Makale Umut Al , Orçun Madran Al, U. ve Madran, O. (2013). Açık ders malzemelerine genel bakış: Türkiye Bilimler Akademisi örneği (An overview to open courseware: An example of the Turkish Academy of Sciences) . Bilgi Dünyası, 14 (1), 1-16.
Makale Selda Ekici , Bülent Yılmaz Ekici, S. ve Yılmaz, B. (2013). Hacettepe Üniversitesi ilköğretim bölümü öğrencilerinin düşünce özgürlüğüne ilişkin tutumları (Attitudes of Hacettepe University, division of primary education students for intellectual freedom). Bilgi Dünyası, 14 (1), 17-36.
Makale Eda Köse Uysal , Nazan Özenç Uçak Uysal, E. K. ve Uçak, N. Ö. (2013). Tıp akademisyenlerinin kanıta dayalı bilgi gereksinimleri ve bilgi arama davranışları (The evidence based information needs and information seeking behaviours of medical faculty). Bilgi Dünyası, 14 (1), 37-61.
Makale Türkay Henkoğlu , Özgür Külcü Henkoğlu, T. ve Külcü, Ö. (2013). Bilgi erişim platformu olarak bulut bilişim: Riskler ve hukuksal koşullar üzerine bir inceleme (Cloud computing as an information access platform: A study on threats and legal requirements). Bilgi Dünyası, 14 (1), 62-86.
Makale Semanur Öztemiz , Bülent Yılmaz Öztemiz, S. ve Yılmaz, B. (2013). Bilgi merkezlerinde bilgi güvenliği farkındalığı: Ankara'daki üniversite kütüphaneleri örneği (Awareness of information security in information centers: Sample of academic libraries in Ankara). Bilgi Dünyası, 14 (1), 87-100.
Tez Şahika Eroğlu Eroğlu, Ş. (2013). e-Devlet kapsamında kurumsal bilgi sistemlerinin değerlendirilmesi: İçişleri Bakanlığı örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Makale Bülent Yılmaz , Özgür Külcü , Yurdagül Ünal , Tolga Çakmak Yılmaz, B., Külcü, Ö., Ünal, Y. ve Çakmak, T. (2013). Distance education on digitization: evaluation of an application in Turkey. Aslib Proceedings, 65 (4), 336-357.
Makale Özgür Külcü , Metin Turan Külcü, Ö. ve Turan, M. (2013). Kamu hukukunda geleneksel ve elektronik iletişim, bilgi ve belge yönetimi uygulamaları. Türk Kütüphaneciliği, 27 (2), 266-300.
Makale Özgür Külcü , Ömer Dalkıran Külcü, Ö. ve Dalkıran, Ö. (2013). Bilgi profesyonellerinin meslek derneklerine bakışı: TKD ve ÜNAK örneklerinin değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği, 27 (2), 340-360.
Kitap Yaşar Tonta , Serap Kurbanoğlu , John Gathegi , Umut Al , Zehra Taşkın Tonta, Y., Kurbanoğlu, S., Gathegi, J., Al, U. ve Taşkın, Z. (2013). Beyond the Cloud: Information…Innovation…Collaboration…:4th International Symposium on Information Management in a Changing World, September 4-6, 2013, Limerick, Ireland. Abstracts. Ankara: Hacettepe University Department of Information Management.
Kitap İçi Bölüm Zehra Taşkın , Umut Al Taşkın, Z. ve Al, U. (2013). Institutional name confusion on citation indexes: The example of the names of Turkish hospitals. In Procedia - Social and Behavioral Sciences içinde (s. 544-550). Hungary: Elsevier.
Makale Yaşar Tonta , Ayşe Esra Özkan Çelik Tonta, Y. ve Çelik, A. E. (2013). Cahit Arf: Exploring his scientific influence using social network analysis, author co-citation maps and single publication h index. Journal of Scientometric Research, 2 (1), 37-51.
Makale Tolga Çakmak , Haydar Yalçın Çakmak, T. ve Yalçın, H. (2013). Üniversite öğrencilerin mobil teknoloji kullanımı: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü örneği (The Use of Mobile Technology by University Students: The Sample of the Department of Information Management at Hacettepe University). Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Bahar (18), 47-61.
Kitap İçi Bölüm Tolga Çakmak , Nevzat Özel , Muharrem Yılmaz Çakmak, T., Özel, N. ve Yılmaz, M. (2013). Evaluation of the open course ware initiatives within the scope of digital literacy skills: Turkish Open Course Ware Consortium case. Procedia - Social and Behavioral Sciences Journal içinde (s. 65-70). Amsterdam: Elsevier.
Makale İnci Önal , Özlem Şenyurt Topçu Önal, İ. ve Şenyurt Topçu, Ö. (2013). Eğitimi gerçekleştirmek: Öğretim programlarında okul kütüphanelerinin yeri (Realizing the education: School libraries in curriculum). Bilgi Dünyası, 14 (2), 306-328.
Makale Türkay Henkoğlu , Bülent Yılmaz Henkoğlu, T. ve Yılmaz, B. (2013). İnternet erişim özgürlüğünün kısıtlanması: Türkiye üzerine bir değerlendirme (Restrictions of internet access freedom: An evaluation study of Turkey). Bilgi Dünyası, 14 (2), 215-239.
Makale Özgür Külcü , Tolga Çakmak , Nevzat Özel Külcü, Ö., Çakmak, T. ve Özel, N. (2013). Kurumsal bilgi sistemleri içerisinde belge yönetimi: Türkiye’deki kamu üniversitelerinde gerçekleştirilen uygulamalara yönelik bir durum analizi (Records management in enterprise information systems: A case study carried out on the practices in state. Bilgi Dünyası, 14 (2), 251-269.
Makale Esin Sultan Oğuz , Serap Kurbanoğlu Oğuz, E. S. ve Kurbanoğlu, S. (2013). Strengthening social inclusion in multicultural societies through information literacy (Çok kültürlü toplumlarda bilgi okuryazarlığı aracılığıyla sosyal bütünleşmenin artırılması). Bilgi Dünyası, 14 (2), 270-290.
Makale Şahika Eroğlu , Özgür Külcü Eroğlu, Ş. ve Külcü, Ö. (2013). e-Devlet kapsamında kurumsal bilgi sistemlerinin değerlendirilmesi: İçişleri Bakanlığı örneği (The evaluation of enterprise information systems within the scope of e-Government: A case of the Ministry of Internal Affairs. Bilgi Dünyası, 14 (2), 329-357.
Makale Tolga Çakmak , İnci Önal Çakmak, T. ve Önal, İ. (2013). Bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılmasında okul kütüphanecilerinin rolleri ve algıları (The roles and perceptions of school librarians with regard to achieving information literacy skills). Türk Kütüphaneciliği, 27 (4), 633-647.
Makale Orhan Açıkgöz , Bülent Yılmaz Açıkgöz, O. ve Yılmaz, B. (2013). Türkiye’de halk kütüphanesi hizmetlerinin özel idarelere devri konusunda özel idare yöneticilerinin görüşleri (Opinions of special provincial administration directors on the transferring of public library services to the special provincial administra. Türk Kütüphaneciliği, 27 (1), 136-153.
Makale Selda Ekici , Bülent Yılmaz Ekici, S. ve Yılmaz, B. (2013). FATİH projesi üzerine bir değerlendirme (An evaluation on FATIH project). Türk Kütüphaneciliği, 27 (2), 317-339.
Makale Selda Ekici , Bülent Yılmaz Ekici, S. ve Yılmaz, B. (2013). Hacettepe Üniversitesi ilköğretim bölümü sınıf öğretmenliği anabilim dalı öğrencilerinin düşünce özgürlüğüne ilişkin tutumları (Attitudes of Hacettepe University, division of primary education students for intellectual freedom). Bilgi Dünyası, 14 (1), 17-36.
Makale Türkay Henkoğlu , Bülent Yılmaz Henkoğlu, T. ve Yılmaz, B. (2013). Avrupa Birliği (AB) bilgi güvenliği politikaları (European Union (EU) information security policies). Türk Kütüphaneciliği, 27 (3), 451-471.
Makale İnci Önal Önal, İ. (2013). Future thinking with young generations. Atlanti, 23 (2), 63-69.
Makale Semanur Öztemiz , İnci Önal Öztemiz, S. ve Önal, İ. (2013). İlkokul öğrencilerinin oyun tekniği ile okuma alışkanlığı kazanmasına yönelik öğretmen görüşleri: Ankara Beytepe İlkokulu örneği (Teacher opinions regarding primary school students to gain reading habits by means of play technique: Ankara Beytepe Primary S. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (1), 70-84.
Makale Laura Saunders , Serap Kurbanoğlu , Mary Wilkins Jordan , Joumana Boustany , Brenda.... Chawner Saunders, L., Kurbanoğlu, S., Jordan, M. W., Boustany, J. ve Chawner, B. (2013). Culture and competencies: A multi-country examination of reference services competencies. Libri, 63 (1), 33-46.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2013). Halk kütüphaneleri bölge seminerleri 2006-2012: Türkiye'de bir hizmetiçi eğitim modelinin değerlendirilmesi (Public libraries regional seminars 2006-2012: An evaluation of in-service training model in Turkey). Türk Kütüphaneciliği, 27 (1), 180-185.
Kitap İçi Bölüm İrfan Çakın Çakın, İ. (2013). Türkiye'de Cumhuriyet dönemi kütüphanecilik eğitimi. B. Yılmaz (Ed.). Anadolu Kütüphaneleri içinde (s. 387-404). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü.
Kitap İçi Bölüm Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (2013). An analysis of concept of information literacy. E. Kuzmin ve A. Parshakova (Eds.). Media and İnformation Literacy for Knowledge Societies içinde (s. 78-87). Moskow: Interregional Library Cooperation Centre.
Kitap İçi Bölüm Özgür Külcü Külcü, Ö. (2013). Ontolojik çalışmalar kapsamında elektronik arşiv kaynaklarının tanımlanması ve üstveri alanlarının geliştirilmesi. N. Oğuz ve İ. Keskin (Ed.). Arşiv Emektarlarına Armağan Kitabı içinde (s. 319-352). İstanbul: Türk Edebiyat Vakfı.
Kitap Tolga Çakmak , Hüseyin Körpeoğlu , H. Fırat Akın , Nevzat Özel Çakmak, T., Körpeoğlu, H., Akın, H. F. ve Özel, N. (2013). ÜNAK 2013 Konferansı: Bilgi sistemleri, platformlar, mimariler ve teknolojiler, 19-21 Eylül 2013 Marmara Üniversitesi, İstanbul: Bildiri özetleri . Ankara: ÜNAK.
Kitap Serap Kurbanoğlu , E Grassian , D Mizrachi , Sümeyye Akça , S Spiranec Kurbanoğlu, S., Grassian, E., Mizrachi, D., Akça, S. ve Spiranec, S. (2013). European Conference on Information Literacy (ECIL), İstanbul, Turkey, 22-25 October 2013: Abstracts. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Kitap Serap Kurbanoğlu , E Grassian , D Mizrachi , R Catts , S Spiranec Kurbanoğlu, S., Grassian, E., Mizrachi, D., Catts, R. ve Spiranec, S. (2013). Worldwide commonalities and challenges in information literacy research and practice: European Conference on Information Literacy, ECIL 2013, October 22-25, 2013: Revised selected papers. Communications in Computer and Information Science Series, volume 39. Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer.
Kitap Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2013). Anadolu kütüphaneleri. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü.
Kitap Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2013). Halk kütüphaneleri: Araştırmalar ve görüşler. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara Şubesi.
Kitap İçi Bölüm Tolga Çakmak , Nevzat Özel Çakmak, T. ve Özel, N. (2013). Dijital varlık yönetimi ve bilgi hizmetleri. Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararsı Kongresi içinde (s. 571-576). Ankara: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü.
Kitap İçi Bölüm Özgür Külcü Külcü, Ö. (2013). Kurum kültürünün kurumsal bilgi sistemlerine etkisinin değerlendirilmesi . XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildiriler Kitabı 23-25 Ocak 2013 içinde (s. 538-544). Antalya: Akdeniz Üniversitesi.
Kitap İçi Bölüm Zehra Taşkın , Güleda Düzyol , İpek Şencan Taşkın, Z., Düzyol, G. ve Şencan, İ. (2013). Analyzing the intellectual structure of world information literacy literature through citations and co-citations. In Worldwide Commonalities and Challenges in Information Literacy Research and Practice içinde (s. 54-60). Switzerland: Springer.
Tez Turgay Baş Baş, T. (2013). Eğitsel web ortamlarının değerlendirilmesinde çeşitli kullanılabilirlik yöntemlerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.