Bölüm Başkanlarımız

Prof. Dr. Özgür Külcü (2020 - 2023)

Prof. Dr. Özgür Külcü, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden sırasıyla 1994 yılında lisans, 1997 yılında doktora ve 2006 yılında üniversitelerde kalite yönetimi ve kalite sistem dokümantasyonu çerçevesinde belge yönetimi üzerine teziyle doktora derecesini almıştır. Dr. Külcü doktora sonrası araştırmalarını TÜBİTAK 2219 araştırma burslarını kazanarak sırasıyla 2006 tarihinde British Columbia Üniversitesi Kütüphane Bilgi Bilim ve Arşivcilik Okulu (UBC SLAIS), 2011 tarihinde North Carolina Üniversitesi Bilgi ve Kütüphanecilik Bilimi Okulu (UNC SILS) ve 2014 tarihinde California Üniversitesi Berkeley Bilgi Okulunda (UC Berkeley School of Information) yürütmüştür. Dr. Külcü elektronik ortamda belgelerin uzun süre korunması üzerine uluslararası InterPARES 3 Projesi (2007-2011) ve belge yönetiminde bulut tabanlı uygulamalar geliştirilmesi üzerine InterPARES Trust Projesi (2013-2019) Türkiye Takımı Direktörlüklerini yürütmüş, bilgi içerikli kültürel mirasın elektronik ortamda yönetimi üzerine AccessIT (2009-2011) ve Eurapeana bulutunda yerel içerik geliştirme üzerine LoCloud (2012-2016) adlı Avrupa Birliği projelerinde araştırmacı ve Türkiye takımı direktör yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Dr. Külcü halihazırda. dijital bilgi sistemlerinde ve arşivlerde yapay zeka teknolojilerinin araştırıldığı InterPARES Trust AI (2020-2025 https://interparestrustai.org/) Projesinde yer almaktadır. Dr. Külcü’nün bilgi kuramı, kurumsal bilgi sistemleri ve belge yönetimi uygulamaları ile veri bilim konuları üzerine ulusal ve uluslararası indekslerde yayınları ve kitapları bulunmaktadır. Dr. Külcü halihazırda TÜBİTAK ULAKBIM TR Dizin Komitesi Üyeliği, H.Ü. Atama, Kriter Belirleme ve Dosya İnceleme Komisyon Üyeliği ve H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Komisyonu Üyeliği görevlerini yürütmekte, H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde bilgi sistemleri, kalite yönetimi ve belge yönetimi üzerine lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermekte ve lisansüstü tezleri yönetmektedir.


Prof. Dr. Umut Al (2018 - 2020)

Yüksek lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü’nden 2002 yılında, doktora derecesini Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden 2008 yılında almıştır. Bölümde 1999-2011 yılları arasında araştırma görevlisi olarak çalışmış, 2011 yılında Üniversitelerarası Kurul’dan doçentlik unvanını almış, 2018 yılında da profesörlük kadrosuna atanmıştır. Araştırma alanları arasında Internet’te bilgi arama davranışları, üniversite kütüphaneleri, bilimsel iletişim ve bibliyometri gibi konular bulunmaktadır. Lisans ve lisansüstü programlarda Akademik Yazma Becerileri, Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği, Bilgi Danışmanlığı, Bilimsel İletişim gibi dersler vermektedir. Farklı disiplinlerden ve farklı ülkelerden araştırmacılarla ortak projeler yürütmüş ve çeşitli dergilerde makaleler yayımlamıştır. Birçok uluslararası toplantıda düzenleme ve program komitesi üyelikleri yapan Dr. Al 2015 yılında İstanbul’da düzenlenen ISSI Konferansının Program Komitesi Eş-Başkanlığı görevini yürütmüştür. Türk Kütüphaneciler Derneği, Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği gibi mesleki derneklere üyedir.


Prof. Dr. Bülent Yılmaz (2015 - 2018)

1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nü bitirmiştir. Gazi Üniversitesi Kütüphanesi’nde uzman olarak çalışmıştır. Yüksek lisans ve doktorasını Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde tamamlamış, aynı Bölümde 1998 yılında Yrd. Doçent, 2000 yılında Doçent ve 2005 yılında profesör olmuştur. Ulusal ve Avrupa Birliği kapsamında uluslararası proje ve araştırmalar yürütmüştür. Çeşitli ülkelere bilimsel amaçlı ziyaretler gerçekleştirmiştir. 2006 yılından bu yana Halk Kütüphaneleri Bölge Seminerlerini düzenlemektedir. Bazı bilimsel dergilerin hakem kurulu üyesidir. Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkan Yardımcılığı, Türk Kütüphaneciler Derneği Düşünce Özgürlüğü Grubu Başkanlığı, Türk Kütüphaneciler Derneği Mesleki Etik Grubu üyeliği ve Türk Kütüphaneciliği dergisi editörlüğü, Bilgi Dünyası dergisi editör yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Halen, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkanı ve öğretim üyesi olup, iletişim, mesleki etik, Anadolu uygarlıkları, bilgi toplumu, bilgi politikası, halk kütüphaneleri, okuma kültürü, dijitalleştirme ve bilginin düzenlenmesi konularında ders ve araştırmalarını sürdürmektedir.


Prof. Dr. Serap Kurbanoğlu (2012 - 2015)

Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümünde, doktorasını Sheffield Üniversitesi Bilgi Çalışmaları Bölümünde tamamlamıştır. Bilgi Okuryazarlığı, Sistem Analizi, Proje Yönetimi, Çocuk ve Gençlik Literatürü konularında dersler vermektedir. Çalışmaları ve yayınları son yıllarda Bilgi Okuryazarlığı ve Yeşil Kütüphaneler alanlarında yoğunlaşmıştır. UNESCO “Bilgi Okuryazarlığı Alanında Eğiticilerin Eğitimi” bölge seminerinin koordinatörüdür. Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Moskova Deklarasyonu ile UNESCO Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Göstergeleri Uzmanlar Grubu üyelerindendir. EUCLID (Avrupa Kütüphane ve Bilgi Eğitimi ve Araştırmaları Derneği) yönetim kurulu üyeliği (2011-2013) ve dernek başkanlığı (2014-2016) görevlerini yürütmüştür/yürütmektedir. Uzmanlık alanında çok uluslu araştırma çalışmalarını koordine etmektedir. Çeşitli dergilerde, ulusal ve uluslararası toplantılarda hakem olarak görev yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası mesleki toplantıların düzenleme komitelerinde yer almaktadır. Yıllık olarak düzenlenen Avrupa Bilgi Okuryazarlığı Konferansı’nın (ECIL) ve Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu’nun (IMCW) eş-başkanıdır. Ulusal ve uluslararası projelerde araştırmacı ve yürütücü olarak görev almıştır.


Prof. Dr. Yaşar Tonta (2009 - 2012)

Prof. Dr. Yaşar Tonta bilgi erişim, bilgi sistemleri tasarımı, bilgi mimarisi, dijital kütüphaneler, elektronik yayıncılık, bibliyometri, açık erişim ve kültürel miras konularıyla ilgilidir. Geçmişte TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’nin (ULAKBİM) kurucu müdürü ve NATO Araştırma ve Teknoloji Örgütü Bilgi Yönetimi Komitesi Başkanı olarak görev yapmıştır. Halen UNESCO Türkiye Dünya Belleği Komitesi’nin Başkan Vekilidir. Avrupa Birliği (AB) ve TÜBİTAK destekli çeşitli projeler yürütmüştür. Çalışmaları birçok dergide yayımlanmıştır. Hacettepe Üniversitesi (H.Ü.) Bilim Ödülünü almıştır (2010). Çeşitli dergilerde editör/konuk editor/yayın kurulu üyesi ve AB destekli projelerde hakem olarak görev yapmıştır. IMCW, ICKM, ISSI, ASIST, ELPUB gibi birçok uluslararası konferansın ve çalıştayın düzenlenmesine katkıda bulunmuş, bu etkinliklerin program komitelerinde yer almıştır. ASIST, TKD, ÜNAK, TBD üyesidir. Prof. Tonta Kütüphanecilik ve Bilgibilim eğitimini H.Ü. (lisans ve yüksek lisans), Galler Üniversitesi (yüksek lisans) ve Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesinde (doktora) tamamlamıştır.


Prof. Dr. Gülbün Baydur (2006 - 2009)

İstanbul (Çengelköy) doğumlu olan Prof. Dr. Gülbün Baydur ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlamıştır. Kütüphanecilik lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik bölümünde gerçekleştirmiştir. Doktora derecesini 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünde kazanmıştır. 1987 yılında Doçent, 1995 yılında Profesörlüğe yükselmiştir. İngiliz Hükümetinin bursuyla "kataloglamada otomasyon" konusunda yaz okuluna ve ASLIB'in Bilgibilim Yıllık Konferansı'na katılmıştır (1975). Akademik çalışmalarına H. Ü. Kütüphanecilik Bölümünde asistan olarak başlamıştır (1977). H. Ü. Bilgi ve Belge Yönetimindeki akademik çalışmaları yanında Bölüm başkan yardımcılığı, Arşivcilik A.B.D. Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı (2006-2009) gibi idari görevler de yüklenmiştir. Baydur, yurtiçi ve yurtdışı bilimsel toplantılara bildirileriyle katılmış, çalıştığı alanlarda burslarla, kısa sürelerle yurtdışında bulunmuştur. Arşiv ve kütüphanelerde bilgisayara dayalı bilgi erişim araştırmalarını gözlemlemek üzere ABD’ye gitmiştir (1994),UNESCO Milli Komisyonu Kütüphanecilik Alt Komitesinde de görev almıştır. Prof. Dr. Gülbün Baydur indeksleme ve/veya Bilginin Organizasyonu , kataloglama ve sınıflama sistemleri, konu indekslemesi, bibliyografik standartlar, öz hazırlama, arşivcilik alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış, kuramsal içerikli kataloglama ve sınıflama ile uygulama dersleri, daha geniş kapsamda bilginin organizasyonu, konu indekslemesi, bilgi ve belge analizlemesi, konu analizlemesi, indeks ve öz hazırlama, dokümantasyon, farklı arşivcilik dersleri vermiş, TÜBİTAK Ulusal Enformasyon Sistemi Kütüphanecilik Çalışma Alt Komisyonu gibi ulusal düzeyde oluşturulan çalışma gruplarında da görev almıştır. Prof. Dr. Gülbün Baydur, H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nden Eylül 2012'de emekli olmuştur.


Prof. Dr. İrfan Çakın (1992 - 2006)

Ankara Üniversitesi DTCF Kütüphanecilik Bölümü’nden 1969 yılında mezun oldu. Öğrenciliği sırasında Hıfzıssıhha Okulu Kütüphanesinde üç buçuk yıl çalıştı. Mezuniyet sonrasında 1416 sayılı yasa kapsamında doktora eğitimi için İngiltere’ye gitti. 1970-1978 arasında Londra Üniversitesi’nde arşivcilik alanında yüksek lisans, kütüphanecilik alanında da doktora çalışmalarını tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı; 1982’de yardımcı doçent, 1984’de doçent, 1989’da profesör oldu. 1982-1991 arasında Bölüm Başkan Yardımcılığı, 1992-2006 arasında Bölüm Başkanlığı, 2005-2012 yılları arasında da Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1994-1995 arasında yürüttüğü Türk Milli Kütüphanesinin Otomasyonu Projesi sonrasında, kütüphanecilik bölümlerinin “Bilgi ve Belge Yönetimi” bölümleri olarak yeniden yapılandırılmasında yönlendirici rol oynadı. Lisans/ Lisansüstü düzeylerde bilgi yönetimi, karşılaştırmalı çalışmalar, kütüphanecilik eğitimi, kütüphanecilik felsefesi konularında çalışmalar yapan ve sorumluluklar alan Prof. Çakın, Ekim 2015’de emekliye ayrıldı.


Prof. Dr. İlhan Kum (1976 - 1992)

Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü'nün kurucusu ve onursal başkanı Prof. Dr. İlhan Kum, 1945 yılında Ankara Atatürk Lisesi’nden mezun olmuştur. Adnan Ötüken tarafından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde yürütülen kütüphanecilik kurslarına, daha sonra da Milli Eğitim Bakanlığının daveti üzerine ülkemize gelen Lawrence S. Thompson'un Milli Kütüphane'de açtığı kütüphanecilik kurslarına devam etmiş; 1955 yılında Kentucky Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü’nde lisans eğitimini, 1957 yılında ise aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1959 yılında yurda dönüşünün ardından Ankara Amerikan Haberler Merkezinde Türk-Amerikan Dernekleri Koordinatörü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesinde Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. ODTÜ’de görev yaparken tanıştığı Prof. Dr. İhsan Doğramacı'nın, ileride Hacettepe Üniversitesi'ne dönüştüreceği Ankara Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Enstitüsünde modern bir tıp kütüphanesi kurma teklifini kabul etmiş; 1961 yılında atandığı bu görevi yürüttüğü sıralarda Hacettepe Üniversitesinin kuruluş çalışmalarında da etkin olarak yer almıştır. Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümünün kuramsal alt yapısı, Dr. Kum’un 1970 yılında tamamladığı "Türkiye'de Kütüphanecilik Eğitimi" başlıklı doktora çalışması çerçevesinde biçimlenmiştir. Prof. Kum, 1975 yılında "Türkiye'de Tıp Kütüphaneleri" tezi ile doçent, 1980 yılında da profesör olmuştur. 1976-1992 yılları arasında Bölüm başkanlığı görevini yürüten ve Türk Kütüphaneciliğine çok önemli katkılarda bulunan Prof. Dr. İlhan Kum 3 Ocak 2001 tarihinde yaşamını yitirmiştir.


Prof. Dr. İhsan Doğramacı (1972 - 1976)

1938 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezunu olan Prof. Doğramacı, mezuniyetinin ardından bir süre Ankara Numune Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapmış, 1945-1947 yılları arasında Harvard Üniversitesi ve Washington Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Yurtdışı çalışmalarının ardından 1947 yılında öğretim görevlisi olarak göreve başladığı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1955 yılında Pediatri Profesörü unvanını almış ve aynı yıl Ankara Üniversitesine bağlı Çocuk Sağlığı Enstitüsünü kurmuştur. 1963-1967 yılları arasında Ankara Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütmüş, 1967 yılında Hacettepe Üniversitesini kurmuş ve 1975 yılına dek Hacettepe Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmıştır. Bir süre Paris Descartes Üniversitesinde Pediatri Profesörü olarak çalışan Prof. Doğramacı, 1981 yılında ilk YÖK başkanı olarak atanmış ve bu görevi 1992’ye kadar devam etmiştir. 1984 yılında Türkiye’deki ilk vakıf üniversitesi olan Bilkent Üniversitesini kurmuştur. Prof. Dr. İhsan Doğramacı, Dünya Sağlık Örgütünün kuruluşunda görev almış, Dünya Sağlık Asamblesi, UNICEF ve Uluslararası Pediatri Kurumu, Uluslararası Çocuk Merkezi’nde uzun yıllar görev almıştır. Tıp ve sağlık bilimleri alanında yazılmış çok sayıda bilimsel makalesi, kitap bölümü ve kitabı bulunan Prof. Dr. Doğramacı ayrıca çok sayıda ödül, madalya ve nişanın sahibi olmuştur. Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bölümümüzde 1972-1976 yılları arasında Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüştür.