Yayın Yılı
2007 Yılı Yayınları
2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996  |  1995  |  1994  |  1993  |  1992  |  1991  |  1990  |  1989  |  1988  |  1987  |  1986  |  1985  |  1984  |  1983  |  1982  |  1981  |  1980  |  1979  |  1978  |  1977  |  1976  |  1975  |  1974  |  1973
Tür Künye  
Tez Nevzat Özel Özel, N. (2007). Üniversite kütüphanelerinin kataloglama birimlerinde çalışan kütüphanecilerin eğitim gereksinimleri üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Selahattin Cihan Doğan Doğan, S. C. (2007). Tıp akademisyenlerinin elektronik veri tabanı ve elektronik dergi kullanımları: Hacettepe Üniversitesi örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Ziya Kutluoğlu Kutluoğlu, Z. (2007). Üniversite kütüphanelerinde pazarlama: Başkent Üniversitesi Kütüphanesi örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Can Besimoğlu Besimoğlu, C. (2007). Akademisyenlerin elektronik dergi kullanımında disiplinler arasındaki farklılıklar. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Özden Demircioğlu Demircioğlu, Ö. (2007). Türkiye'de halk kütüphanesi hizmetlerinin yerel yönetimlere devri konusunda kütüphane yöneticileri ve kütüphanecilerin yaklaşımları. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Haydar Yalçın Yalçın, H. (2007). Küçük ve orta ölçekli işletmelerde belge yönetimi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Mithat Baver Zencir Zencir, M. B. (2007). Güzel sanatlar alanındaki kullanıcıların bilgi gereksinimleri ve bilgi kullanım özellikleri: Hacettepe Üniversitesi örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Makale Ayşe Gül Aksaçlıoğlu , Bülent Yılmaz Aksaçlıoğlu, A. G. ve Yılmaz, B. (2007). Öğrencilerin televizyon izlemeleri ve bilgisayar kullanmalarının okuma alışkanlıkları üzerine etkisi. Türk Kütüphaneciliği, 21 (1), 3-28.
Makale Umut Al , Recai Coştur Al, U. ve Coştur, R. (2007). Türk Psikoloji Dergisi’nin bibliyometrik profili. Türk Kütüphaneciliği, 21 (2), 142-163.
Kitap İçi Bölüm Umut Al , Yaşar Tonta Al, U. ve Tonta, Y. (2007). Tam metin makale kullanım verilerinin bibliyometrik analizi. (Bibliometric analysis of full-text article use data). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 209-217). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Kitap İçi Bölüm Mehmet Emin Küçük , Umut Al , Necip Erol Olcay Küçük, M. E., Al, U. ve Olcay, N. E. (2007). Türkiye'de bilimsel elektronik dergiler. (Scholarly electronic journals in Turkey). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 144-149). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Makale Hayri Sever , Fuat Akal , Güven Köse Sever, H., Akal, F. ve Köse, G. (2007). Kavram tabanlı bilgi geri getirim yaklaşımı. Bilgi Dünyası, 8 (1), 49-75.
Kitap İçi Bölüm Esin Sultan Oğuz Oğuz, E. S. (2007). Kütüphanecilik ve bilgibilim eğitiminde uluslararası işbirliği: Avrupa Birliği faaliyetleri. (International cooperation in library and information science education: The European Union activities) . Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 284-288). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta Tonta, Y. (2007). Libraries and museums in the flat world: Are they becoming virtual destinations?. Sofia 2006: Globalization, Digitization, Access, and Preservation of Cultural Heritage, 8-10 November 2006, Sofia, Bulgaria içinde. Sofia: St. Kliment Ohridski, University of Sofia.
Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta Tonta, Y. (2007). Kütüphaneler sanal güzergâhlara mı dönüşüyor?. I. Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyumu: İletişim, 25-26 Mayıs 2006, İstanbul (Bildiriler) içinde (s. 353-366). İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi.
Kitap İçi Bölüm Özgür Külcü , Hande Uzun Külcü Külcü, Ö. ve Külcü, H. U. (2007). Değişen koşullarda kurumsal belge ve arşiv hizmetleri: Bir uygulama örneği olarak Türkiye Kızılay Derneği. (Institutional records and archival services in changing conditions: The case of the Turkish Red Crescent Society). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 245-252). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta , Umut Al Tonta, Y. ve Al, U. (2007). Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası 1923-1999: Eleştirel bir değerlendirme. (The bibliography of articles of the Republican Era 1923-1999: A critical review ). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 105-112). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta , Umut Al Tonta, Y. ve Al, U. (2007). Türkçe dergilerde yayımlanan makaleler üzerine bir inceleme. (A study on articles published in Turkish journals). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 185-192). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Makale Özgür Külcü Külcü, Ö. (2007). Belge yönetim programlarının geliştirilmesi: Hacettepe Üniversitesine yönelik gerçekleştirilen yasal analiz uygulaması. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 24 (1), 153-178.
Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta , Yurdagül Ünal Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2007). Dergi kullanım verilerinin bibliyometrik analizi ve koleksiyon yönetiminde kullanımı. (Bibliometric analysis of journal usage data and ıts use in collection management). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 193-200). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta , Umut Al Tonta, Y. ve Al, U. (2007). Tam metin makale kullanım verilerinin bibliyometrik analizi. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler içinde (s. 209-217). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta , Umut Al Tonta, Y. ve Al, U. (2007). Türkçe makalelerin dergilere dağılımı ve Bradford Yasası. (Scatter of Turkish articles to journals and the Bradford Law). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 218-228). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta , Yurdagül Ünal , Umut Al Tonta, Y., Ünal, Y. ve Al, U. (2007). The research impact of open access journal articles. Openness in Digital Publishing: Awareness, Discovery and Access - Proceedings of the 11th International Conference on Electronic Publishing held in Vienna, Austria 13-15 June 2007 içinde (s. 321-330). .
Makale Özgür Külcü Külcü, Ö. (2007). Belge yönetiminin değişen yüzü: Standartlaşma çalışmaları ve uluslararası uygulamalar. Bilgi Dünyası, 8 (2), 230-279.
Makale İnci Önal Önal, İ. (2007). Medya okuryazarlığı: Kütüphanelerde yeni çalışma alanı. Türk Kütüphaneciliği, 3 (21), 335-359.
Proje Raporu Yaşar Tonta , Umut Al Tonta, Y. ve Al, U. (2007). Türkiye’nin bilimsel yayın haritası: Türkiye’de dergi yayıncılığı üzerine bir araştırma. Rapor No: SOBAG 105K088.
Kitap İçi Bölüm İrfan Çakın Çakın, İ. (2007). Kütüphanecilerin eğitiminden bilgi profesyonellerinin eğitimine: Hacettepe Üniversitesi’nde son 20 yıl. (From the education of librarians to the education of information professionals: The last twenty years at Hacettepe University). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 19-23). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi.
Makale Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2007). Internet using habits of the students of the department of information management: Hacettepe University, Ankara. The Journal of Academic Librarianship, 33 (6), 697-707.
Kitap İçi Bölüm Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2007). Kütüphanecilik ve bilgi yönetimi literatüründe kullanıcı. (Users in literature of librarianship and information management). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 113-120). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Makale Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2007). Adile Günden anısına armağan: ÜNAK’03 Bildiriler, Bilgiye Erişimde Değişen Yollar ve II. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu Ankara, 25-26 Eylül 2003 (Kitap Tanıtımı). Bilgi Dünyası, 8 (2), 326-328.
Kitap İçi Bölüm Özgür Külcü , Hande Uzun Külcü Külcü, Ö. ve Külcü, H. U. (2007). Değişen koşullarda kurumsal belge ve arşiv hizmetleri: Bir uygulama örneği olarak Türkiye Kızılay Derneği. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı içinde (s. 245-252). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
Kitap İçi Bölüm Gülbün Baydur , Özgür Külcü Baydur, G. ve Külcü, Ö. (2007). Arşivcilik eğitimi: Hacettepe deneyiminin ardından. (Archival education: The experience of Hacettepe University). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 24-31). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi.
Kitap İçi Bölüm Zehra Yanar Yanar, Z. (2007). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Eğitim Programının Değerlendirilmesi. (Evaluation of the curriculum of the Department of Information Management of Hacettepe University) . Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 173-178). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi.
Kitap İçi Bölüm Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2007). İlkçağ Anadolu uygarlıklarında sosyo-ekonomik ve kültürel yapı bağlamında kütüphane/arşiv kurumu. (The institution of library/archive in the context of socio-economic and cultural structure of the ancient anatolia civilizations). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 60-72). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi.
Kitap İçi Bölüm Seda Kesen , Canan Şenol , Zehra Yanar Kesen, S., Şenol, C. ve Yanar, Z. (2007). Google Scholar ve Scirus arama motorlarında Türkçe anahtar sözcüklerle yapılan aramalar üzerine bir değerlendirme.( An evaluation of Google Scholar and Scirus search engines using Turkish search queries) . Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 92-98). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi.
Kitap İçi Bölüm Gülten Alır , İrem Soydal , Özgür Öztürk Alır, G., Soydal, İ. ve Öztürk, Ö. (2007). Türkiye'de e-devlet uygulamaları kapsamında kamu kurumlarına ait web sayfalarının değerlendirilmesi. (Assessment of public agencies' web pages in terms of e-government applications in Turkey). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 158-166). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi.
Kitap İçi Bölüm Serap Kurbanoğlu , Buket Akkoyunlu Kurbanoğlu, S. ve Akkoyunlu, B. (2007). Bilgi Yönetimi Bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri. (Learning styles of the Department of Information Management ). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 167-172). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi.
Kitap Serap Kurbanoğlu , Yaşar Tonta , Umut Al Kurbanoğlu, S., Tonta, Y. ve Al, U. (2007). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 24-26 Ekim 2007, Ankara: Bildiriler . Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Proje Raporu Necip Erol Olcay , Seyit Koçberber Olcay, N. E. ve Koçberber, S. (2007). OPAC kullanıcılarının bilgi arama stratejilerinin analizi. Rapor No: SOBAG 105K225.
Makale İnci Önal Önal, İ. (2007). Haberin geleceği: Gazetelerle ilgili bilgi hizmetlerinin yapılanması ve kullanımı (The future of news: Building and using information services in connection with newspapers). Bilgi Dünyası, 8 (1), 99-122.