Yayın Yılı
2006 Yılı Yayınları
2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996  |  1995  |  1994  |  1993  |  1992  |  1991  |  1990  |  1989  |  1988  |  1987  |  1986  |  1985  |  1984  |  1983  |  1982  |  1981  |  1980  |  1979  |  1978  |  1977  |  1976  |  1975  |  1974  |  1973
Tür Künye  
Tez Nermin Gül Çağlar Çağlar, N. G. (2006). Üniversite kütüphanelerinde halkla ilişkiler ve Başkent Üniversitesi Kütüphanesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Yusuf Yalçın Yalçın, Y. (2006). Elektronik veri tabanlarında maliyet-fayda analizi: Başkent Üniversitesi Kütüphanesi uygulaması. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Çiğdem Özbağ Ören Ören, Ç. Ö. (2006). Elektronik danışma hizmetleri: ODTÜ Kütüphanesi örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Ali Murat Ünlü Ünlü, A. M. (2006). Kara harp okulu kütüphanesi koleksiyonunun kullanım analizi: Bir koleksiyon geliştirme önerisi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Asiye Şermin Dengiz Dengiz, A. Ş. (2006). 2004 İlköğretim programı'nın okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları açısından değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Hacer Batı Batı, H. (2006). Elektronik bilgi kaynaklarında maliyet-yarar analizi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi üzerine bir değerlendirme. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Hatice Gülşen Birinci Birinci, H. G. (2006). Tarih alanındaki kullanıcıların bilgi gereksinimleri ve bilgi kullanım özellikleri. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Burcu Tanrıkulu Tanrıkulu, B. (2006). Akademisyen mühendislerin bilgi arama davranışlarına bilgi teknolojilerinin etkisi Bilkent Üniversitesi örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Elif Aytek Kaynak Gürses Kaynak Gürses, E. A. (2006). Kütüphane web sitelerinde kullanılabilirlik ve kullanılabilirlik ilkelerine dayalı tasarım. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Makale Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2006). Avrupa Birliği sürecinde Türk halk kütüphaneleri: Nicel bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 20 (1), 61-84.
Makale Mícheál Mac An Airchinnigh , Kalina Sotirova , Yaşar Tonta Mac An Airchinnigh, M., Sotirova, K. ve Tonta, Y. (2006). Digital re-discovery of culture game of inquiry & the physicality of soul. Review of the National Center for Digitization, 9, 19-37.
Makale Yaşar Tonta , Umut Al Tonta, Y. ve Al, U. (2006). Scatter and obsolescence of journals cited in dissertations of librarianship. Library & Information Science Research, 28 (2), 281-296.
Makale Umut Al , Mehdi Afzali Al, U. ve Afzali, M. (2006). İran ve Türkiye'nin dünya bilgibilim literatürüne katkıları: Karşılaştırmalı bir çalışma. Bilgi Dünyası, 7 (2), 181-201.
Makale Umut Al , Mustafa Şahiner , Yaşar Tonta Al, U., Şahiner, M. ve Tonta, Y. (2006). Arts and humanities literature: Bibliometric characteristics of contributions by Turkish authors. Journal of the American Society for Information Science & Technology, 57 (8), 1011-1022.
Makale Ahmet Aldemir , Esin Sultan Oğuz Aldemir, A. ve Oğuz, E. S. (2006). Sayısal (Dijital) kültürün korunması: Web arşivleme. Türk Kütüphaneciliği, 20 (3), 283-312.
Makale Serap Kurbanoğlu , Buket Akkoyunlu , Aysun Umay Kurbanoğlu, S., Akkoyunlu, B. ve Umay, A. (2006). Developing the information literacy self-efficacy scale. Journal of Documentation, 62 (4), 730-743.
Makale Özgür Külcü Külcü, Ö. (2006). Üniversitelerde kalite uygulamaları ve belge yönetimi: Hacettepe Üniversitesi örneği. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 23 (1), 205-229.
Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta Tonta, Y. (2006). Açık erişim: Bilimsel iletişim ve sosyal bilimlerde süreli yayıncılık üzerine etkileri. Sosyal Bilimlerde Yayıncılık 1. Ulusal Kurultay Bildirileri [2-3 Kasım 2006, Ankara ] içinde (s. 23-32). Ankara: TÜBİTAK ULAKBİM.
Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta , Yurdagül Ünal Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2006). The impact of electronic journals on document delivery services. Digital Spectrum: Integrating Technology and Culture - Proceedings of the 10th International Conference on Electronic Publishing. Bansko, Bulgaria June 14-16, 2006 içinde (s. 329-338). Sofia: FOI-Commerce.
Kitap İçi Bölüm Hayri Sever , Yaşar Tonta Sever, H. ve Tonta, Y. (2006). Arama motorları. Türkiye Bilişim Ansiklopedisi içinde (s. 95-99). İstanbul: Papatya Yayıncılık.
Makale Özgür Külcü Külcü, Ö. (2006). Küreselleşme sürecince Avrupa Birliği’nde belge yönetimi uygulamaları ve Türkiye. Bilgi Dünyası, 7 (2), 202-229.
Makale İnci Önal Önal, İ. (2006). Türkiye’de basımcılık ve yayıncılığın bilgi hizmetlerine etkisi: Tarihsel araştırma. Bilgi Dünyası, 7 (1), 1-22.
Proje Raporu Yaşar Tonta , Mehmet Emin Küçük , Umut Al , Gülten Alır , Korhan Levent Ertürk , Necip Erol Olcay , İrem Soydal , Yurdagül Ünal Tonta, Y., Küçük, M. E., Al, U., Alır, G., Ertürk, K. L., Olcay, N. E. ve diğerleri (2006). Hacettepe Üniversitesi elektronik tez projesi: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik tezlerinin dijitalleştirilmesi ve tam metinlerinin internet aracılığıyla erişime açılması. Rapor No: 02-G-064.
Makale Nazan Özenç Uçak , Şemsa Olşen Güzeldere Uçak, N. Ö. ve Güzeldere, Ş. O. (2006). Bilişsel yapının ve işlemlerin bilgi arama davranışı üzerine etkisi (The impact of cognitive structure and processes on information seeking). Türk Kütüphaneciliği, 20 (1), 7-28.
Kitap İçi Bölüm Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2006). Bilimsel iletişimde değişen roller ve kütüphanelerin yeri. I. Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyum: İletişim 25-26 Mayıs, İstanbul içinde (s. 122-131). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Makale Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2006). Bilgi Merkezlerinde Toplam Kalite Yönetimi (Kitap Tanıtımı). Bilgi Dünyası, 7 (1), 159-160.