Yayın Türü
Kitap İçi Bölüm
Yıl Künye   tezdurumu
2010 Umut Al , İrem Soydal , Yaşar Tonta Al, U., Soydal, İ. ve Tonta, Y. (2010). Analysis of e-book use: The case of ebrary. Publishing in the Networked World: Transforming the Nature of Communication: 14th International Conference on Electronic Publishing. 16-18 June 2010, Helsinki, Finland içinde (s. 315-329). Helsinki: Hanken School of Economics. 0
2000 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2000). Türk toplumunun halk kütüphanesi kültürü: "Ankara'da oturanlar üzerine bir araştırma", Türkiye'de Kütüphane ve Enformasyon Biliminin kurumsal gelişimi. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nün Kuruluşunun 36. Yılı Anısına Düzenlenen Sempozyum Bildirileri (11-12 Mayıs 2000, İstanbul) içinde (s. 98-108). İstanbul: TKD İstanbul Şubesi. 0
2004 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2004). Türkiye'de okul kütüphaneciliği sorununda halk kütüphaneleri: Bir işbirliği yaklaşımı. I. Ulusal Okul Kütüphanecileri Konferansı: Bildiriler içinde (s. 93-100). İstanbul: Oğlak. 0
1999 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1999). Halk kütüphanelerinin toplumsal kaynakları üzerine bazı saptamalar: Bir giriş. Bilginin Serüveni: Dünü Bugünü Yarını Türk Kütüphaneciler Derneği'nin Kuruluşunun 50.Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri, 17-21 Kasım 1999, Ankara içinde (s. 544-564). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. 0
2000 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2000). Reading and library usage habits of the students whose mother tongue is Turkish in Vienna, Austria. 66th IFLA Council and General Conference, August 13-18, 2000 içinde. Jerusalem, Israel: . 0
2005 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2005). Türkiye'de halk kütüphaneleriyle ilgili yönetmelikler üzerine bir değerlendirme. Prof. Dr. Nilüfer Tuncer'e Armağan içinde (s. 302-313). Ankara: TKD. 0
1997 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1997). Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü lisansüstü tezlerinin niceliksel ve konusal analizi: 1974-1997. Kütüphanecilik Bölümü 25.Yıl'a Armağan içinde (s. 191-198). Ankara: H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü. 0
1994 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1994). Türkiye'de halk kütüphanesi kullanımı: bölgesel durum. Prof. Dr. İlhan KUM'a Armağan içinde içinde (s. 97-111). Ankara: TKD. 0
1990 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1990). Okuma alışkanlığında halk kütüphanelerinin rolü. Prof. Dr. Osman Ersoy'a Armağan içinde (s. 152-165). Ankara: TKD. 0
2009 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2009). Bilgi ve Belge Yönetiminde (Kütüphanecilikte) etik: Kuramsal bir yaklaşım. Kamu Etiği Sempozyumu 25-26 Mayıs 2009 TODAİE/Ankara içinde (s. 395-404). Ankara: TODAİE. 0
2005 Bülent Yılmaz , İsmail Akman Yılmaz, B. ve Akman, İ. (2005). Yerel yönetimler ve halk kütüphaneleri: Almanya örneği ve Türkiye üzerine bazı değerlendirmeler. Networking People and Libraries, 1. Uluslararası Konferans 19-21 Eylül 2005 içinde. İstanbul: Bilgi Üniversitesi. 0
2004 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2004). Türk kütüphaneciliğinde siyaset öğesi. Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu 21-24 Ekim 2004, Ankara içinde (s. 317-329). Ankara: Ankara Üniversitesi. 0
2009 Umut Al Al, U. (2009). Türkiye'nin mühendislikteki bilimsel yayın performansı. Elektrik Elektronik Bilgisayar Biyomedikal Mühendislikleri Eğitimi 4. Ulusal Sempozyumu. 22-23-24 Ekim 2009. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Bildiri - Panel Kitabı içinde (s. 291-295). Eskişehir: TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi. 0
2007 Umut Al , Yaşar Tonta Al, U. ve Tonta, Y. (2007). Tam metin makale kullanım verilerinin bibliyometrik analizi. (Bibliometric analysis of full-text article use data). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 209-217). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2007 Mehmet Emin Küçük , Umut Al , Necip Erol Olcay Küçük, M. E., Al, U. ve Olcay, N. E. (2007). Türkiye'de bilimsel elektronik dergiler. (Scholarly electronic journals in Turkey). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 144-149). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2005 Umut Al Al, U. (2005). Çok yazarlılığın bilimsel iletişimdeki yeri. Prof. Dr. Nilüfer Tuncer'e Armağan içinde (s. 31-41). Ankara: TKD. 0
2002 Mehmet Emin Küçük , Umut Al Küçük, M. E. ve Al, U. (2002). Metadata. Kütüphanecilikte Yeni Gelişmeler, Kavramlar, Olgular... 37. Kütüphane Haftası Bildirileri, 26 Mart - 1 Nisan 2001, Ankara içinde (s. 75-82). Ankara: TKD. 0
1998 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). The right to information: Is it possible for developing countries?. 64th IFLA General Conference 1998 Amsterdam 16-22 August 1998 içinde (s. 45-50). Amsterdam: IFLA. 0
1996 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1996). İlk ve ortaöğretim öğretmen adaylarının kütüphane kurumuna ilişkin bilinç, tutum ve yaşantıları. Simpozyum 96 Modern Öğretmen Yetiştirmede Gelişme ve İlerlemeler. Ankara: 30 Eylül- 4 Ekim 1996 içinde (s. 306-327). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. 0
2002 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2002). Halk kütüphaneciliğinde son gelişmeler: Münih halk kütüphanesi sistemi ve hizmetleri örneği. Kütüphanecilikte yeni gelişmeler kavramlar olgular...37. Kütüphane Haftası bildirileri içinde (s. 286-293). Ankara: TKD. 0
1999 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1999). Bilgi çağı (mı?). Bilgi Çağı Bilgi Merkezleri ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler içinde (s. 127-130). Ankara: Ankara Üniversitesi. 0
1997 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1997). Ulusal bilgi politikası: Kuramsal bir yaklaşım. 33.Kütüphane Haftası bildirileri içinde (s. 22-30). Ankara: TKD. 0
1997 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1997). Bilgi kullanımının sosyo-kültürel temelleri. IFLA 95'e Doğru Türk Kütüphaneciliği Sempozyumu ve I.Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Konferansı içinde (s. 56-62). Ankara: TKD. 0
1993 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1993). Halk kütüphanesi için yeni bir bakış açısı. I. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu, 29 Kasım- 1 Aralık 1993. Bildiriler içinde (s. 40-42). Ankara: Kütüphaneler Genel Müdürlüğü. 0
1992 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1992). Gençlik turizmi ve halk kütüphaneleri: İşbirliği olanakları. Gençlik Turizmi Konferans-Workshop 14-16 Mayıs 1992 Ankara içinde (s. 85-88). Ankara: Turizm Bakanlığı. 0
1991 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1991). Eğitimde nitelik geliştirme, okuma alışkanlığı ve kütüphane. Eğitimde Nitelik Geliştirme Eğitimde Arayışlar 1. Sempozyumu Bildiri Metinleri 13 - 14 Nisan 1991 içinde (s. 390-392). İstanbul: Kültür Koleji Genel Müdürlüğü. 0
1991 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1991). Kütüphanecilik alanındaki yeni teknolojilerin insan boyutu. Kütüphane Enformasyon - Arşiv Alanında Yeni Teknolojiler ve TÜRKMARC Sempozyumu Bildiri Metinleri 1 - 4 Ekim 1991 içinde (s. 51-70). İstanbul: TKD İstanbul Şubesi. 0
1990 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1990). Türk üniversite kütüphanelerinde bütçe: 1983-1989. Türk Kütüphaneciler Derneği 40. Yıl Kurultayı 30 Kasım - 1 Aralık 1989 Ankara içinde (s. 87-98). Ankara: TKD. 0
2010 Güven Köse , Mehmet Emin Küçük Köse, G. ve Küçük, M. E. (2010). Açık erişim farkındalığı: Başkent Üniversitesi. (Open access awareness: Başkent University). Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara. /Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Informatio içinde (s. 264-270). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2010 Güven Köse , Kerem Özen Köse, G. ve Özen, K. (2010). Internet'te sansür üzerine bir değerlendirme. (Review of internet censorship). Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara. /Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Informati içinde (s. 113-122). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2002 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2002). Avrupa Birliği sürecinde PULMAN Projesi ve Türk halk kütüphaneleri. 38. Kütüphane Haftası Bildirileri, 25-31 Mart 2002 içinde (s. 76-80). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. 0
2010 Milena Dobreva , Emma Mcculloch , Duncan Birrell , Yurdagül Ünal , Pierluigi Feliciati Dobreva, M., Mcculloch, E., Birrell, D., Ünal, Y. ve Feliciati, P. (2010). Digital natives and specialised digital libraries: A study of Europeana users. Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Information Management in a Changing World, IMCW 2010, Ankara, Turkey, September 2010 Proceedings. S.Kurbanoğlu, U. Al, P.L. Erdoğan, Y. Tonta, N.Ö. Uça içinde (s. 45-60). Berlin: Springer. 0
2010 Duncan Birrell , Milena Dobreva , Yurdagül Ünal , Pierluigi Feliciati Birrell, D., Dobreva, M., Ünal, Y. ve Feliciati, P. (2010). Constituencies of use: Representative usage scenarios in international digital library user studies, a case study on Europeana. Publishing in the Networked World: Transforming the Nature of Communication, 14th International Conference on Electronic Publishing 16-18 June 2010, Helsinki, Finland içinde (s. 245-257). Helsinki: Hanken School of Economics. 0
2009 Yurdagül Ünal , Yaşar Tonta Ünal, Y. ve Tonta, Y. (2009). An analysis of consortial use of electronic journals in Turkey: The case of SpringerLink and Wiley InterScience databases. Rethinking Electronic Publishing: Innovation in Communication Paradigms and Technologies - Proceedings of the 13th International Conference on Electronic Publishing. Milan, Italy, June 10-12 2009 içinde (s. 535-542). Milan: ICCC. 0
2010 Esin Sultan Oğuz , Leif Kajberg Oğuz, E. S. ve Kajberg, L. (2010). The implications of information democracy and digital socialism for public libraries. Technological convergence and social networks in information management: Second International Symposium in a Changing World, IMCW 2010 içinde (s. 3-17). Berlin: Springer. 0
2008 Leif Kajberg , Aleksandra Horvat , Esin Sultan Oğuz Kajberg, L., Horvat, A. ve Oğuz, E. S. (2008). Europe: LIS education. Global Library and Information Science içinde (s. 343-363). Hague: K.G. Saur . 0
2008 Esin Sultan Oğuz Oğuz, E. S. (2008). Web arşivleme yaklaşımları ve örneklerle web arşivleri. ÜNAK 06: Bilimsel İletişim ve Bilgi Yönetimi 12-14 Ekim 2006 içinde (s. 55-62). Ankara: ÜNAK. 0
2007 Esin Sultan Oğuz Oğuz, E. S. (2007). Kütüphanecilik ve bilgibilim eğitiminde uluslararası işbirliği: Avrupa Birliği faaliyetleri. (International cooperation in library and information science education: The European Union activities) . Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 284-288). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2005 Esin Sultan Oğuz Oğuz, E. S. (2005). Avrupa bilgi toplumu. Prof. Dr. Nilüfer Tuncer'e Armağan içinde (s. 208-217). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. 0
2010 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2010). Açık erişim ve tıpta bilimsel iletişimin geleceği. Bilimsel Yayınlar Kitabı içinde (s. 225-235). Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi. 0
2007 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2007). Libraries and museums in the flat world: Are they becoming virtual destinations?. Sofia 2006: Globalization, Digitization, Access, and Preservation of Cultural Heritage, 8-10 November 2006, Sofia, Bulgaria içinde. Sofia: St. Kliment Ohridski, University of Sofia. 0
2007 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2007). Kütüphaneler sanal güzergâhlara mı dönüşüyor?. I. Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyumu: İletişim, 25-26 Mayıs 2006, İstanbul (Bildiriler) içinde (s. 353-366). İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi. 0
2009 Serap Kurbanoğlu , Buket Akkoyunlu Kurbanoğlu, S. ve Akkoyunlu, B. (2009). Öğretmen eğitiminde bilgi okuryazarlığının önemi. İ. Kesin, M.H. Kutluoğlu ve S. Kurbanoğlu (Ed.). Hidayet Yavuz Nuhoğlu Armağanı içinde (s. 267-274). İstanbul: Pamuk Yayıncılık. 0
2005 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (2005). Çocuklar, bilgisayar ve İnternet. M.E. Küçük (Ed.). Prof. Dr. Nilüfer Tuncer’e Armağan içinde (s. 144-155). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. 0
1998 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1998). Dönüşü olmayan noktada. G. Büken ve diğerleri (Ed.). Evrenselliğe Yolculuk: Hacettepe Üniversitesi’nin Emel Doğramacı’ya armağanı içinde (s. 337-339). Ankara: H. Ü. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü. 0
2008 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (2008). Information literacy in the electronic age. Electronic Library: International Scientific Conference, Belgrade, September 25th-28th, 2008 içinde (s. 51-57). Belgrade: Belgrade University. 0
2007 Özgür Külcü , Hande Uzun Külcü Külcü, Ö. ve Külcü, H. U. (2007). Değişen koşullarda kurumsal belge ve arşiv hizmetleri: Bir uygulama örneği olarak Türkiye Kızılay Derneği. (Institutional records and archival services in changing conditions: The case of the Turkish Red Crescent Society). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 245-252). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
1981 İrfan Çakın Çakın, İ. (1981). Türkiye’de ortaöğretim ve sorunları. Okul Kütüphaneciliği içinde (s. 191-196). İstanbul: Dünya Kitabevi. 0
1988 İrfan Çakın Çakın, İ. (1988). Kütüphane türlerine ilişkin derslerde teori-uygulama ilişkisi. Türkiye’de Kütüphane Alanında Teori ile Uygulama İlişkisi Sempozyumu 7-8 Mayıs 1987 içinde (s. 129-138). İstanbul: İ.Ü. Ed. Fak. Küt. Böl. Yayınları. 0
1994 İrfan Çakın Çakın, İ. (1994). Prof. Dr. İlhan Kum’un yaşamı ve mesleki katkıları. Prof. Dr. İlhan Kum’a Armağan içinde (s. vii-x). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği Yayınları. 0
1996 İrfan Çakın Çakın, İ. (1996). Yeniden yapılanma ortamında Türk Milli Kütüphanesi. 50. Kuruluş Yılında Ulusaldan Evrensele Türk Milli Kütüphanesi (1946-1996) içinde (s. 118-125). Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı, Milli Kütüphane Yayınları. 0
1997 İrfan Çakın Çakın, İ. (1997). Sunuş. Kütüphanecilik Bölümü 25. Yıla Armağan içinde (s. 5-5). Ankara: H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü. 0
2010 Yaşar Tonta , İrem Soydal Tonta, Y. ve Soydal, İ. (2010). Performance evaluation of web information systems. Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Information Management in a Changing World, IMCW 2010, Ankara, Turkey, September 22-24, 2010. Proceedings. S.Kurbanoğlu, Y. Tonta, U. Al, P.L. Erdoğan, içinde (s. 175-188). Berlin: Springer. 0
2010 Doğan Karabulut , Yaşar Tonta Karabulut, D. ve Tonta, Y. (2010). Mesleki bir tartışma listesi olarak KUTUP-L’nin içerik analizi. (Content analysis of the Turkish professional librarians' discussion list KUTUP-L) . Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara. /Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Informatio içinde (s. 148-154). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2010 Mehdi Afzali , Yaşar Tonta Afzali, M. ve Tonta, Y. (2010). Türkiye’de kurumsal arşivlerin web analizi. (Web analysis on institutional repositories in Turkey). Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara. /Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Informatio içinde (s. 155-163). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2010 Yaşar Tonta , İrem Soydal Tonta, Y. ve Soydal, İ. (2010). Performance evaluation of web information systems. (Web bilgi sistemlerinde performans değerlendirmesi). Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara. /Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Informatio içinde (s. 217-226). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2010 Yaşar Tonta , Doğan Karabulut Tonta, Y. ve Karabulut, D. (2010). The anatomy of an electronic discussion list for librarians, KUTUP-L: Bibliometric and content analyses of postings. Publishing in the Networked World: Transforming the Nature of Communication. 14th International Conference on Electronic Publishing 16-18 June 2010, Helsinki, Finland içinde (s. 234-244). Helsinki: Hanken School of Economics. 0
2010 Yaşar Tonta , Güleda Düzyol Tonta, Y. ve Düzyol, G. (2010). Mapping the structure and evolution of electronic publishing as a research field using co-citation analysis. Publishing in the Networked World: Transforming the Nature of Communication. içinde (s. 406-420). Helsinki: Hanken School of Economics. 0
2008 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2008). Information services and web 2.0: New challenges and opportunities. Electronic Library: International Scientific Conference, Belgrade, September 25th-28th, 2008. Proceedings içinde (s. 237-249). Belgrade: Ministry of Culture and Ministry of Science. 0
2008 Yaşar Tonta , Yurdagül Ünal Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2008). Consortial use of electronic journals in Turkish universities. Open Scholarship: Authority, Community and Sustainability in the Age of Web 2.0: Proceedings of the 12th International Conference on Electronic Publishing. Toronto, June 25-27, 2008 içinde (s. 203-216). Toronto, Canada: International Conference on Electronic Publishing (ELPUB). 0
2008 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2008). Open access and institutional repositories: The Turkish landscape. Turkish Libraries in Transition: New Opportunities and Challenges içinde (s. 27-47). İstanbul: Turkish Librarians’ Association. 0
2008 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2008). Balkan ülkeleri arasında bilimsel ve kültürel bilgilerin korunması ve yönetiminde işbirliği. Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Arası Bilgi-Belge Yönetimi ve İşbirliği Sempozyumu Bildirileri, 5-7 Haziran 2008, Edirne / Türkiye içinde (s. 8-13). Edirne: Trakya Üniversitesi. 0
2007 Yaşar Tonta , Umut Al Tonta, Y. ve Al, U. (2007). Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası 1923-1999: Eleştirel bir değerlendirme. (The bibliography of articles of the Republican Era 1923-1999: A critical review ). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 105-112). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2007 Yaşar Tonta , Umut Al Tonta, Y. ve Al, U. (2007). Türkçe dergilerde yayımlanan makaleler üzerine bir inceleme. (A study on articles published in Turkish journals). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 185-192). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2007 Yaşar Tonta , Yurdagül Ünal Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2007). Dergi kullanım verilerinin bibliyometrik analizi ve koleksiyon yönetiminde kullanımı. (Bibliometric analysis of journal usage data and ıts use in collection management). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 193-200). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2007 Yaşar Tonta , Umut Al Tonta, Y. ve Al, U. (2007). Tam metin makale kullanım verilerinin bibliyometrik analizi. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler içinde (s. 209-217). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2007 Yaşar Tonta , Umut Al Tonta, Y. ve Al, U. (2007). Türkçe makalelerin dergilere dağılımı ve Bradford Yasası. (Scatter of Turkish articles to journals and the Bradford Law). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 218-228). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2007 Yaşar Tonta , Yurdagül Ünal , Umut Al Tonta, Y., Ünal, Y. ve Al, U. (2007). The research impact of open access journal articles. Openness in Digital Publishing: Awareness, Discovery and Access - Proceedings of the 11th International Conference on Electronic Publishing held in Vienna, Austria 13-15 June 2007 içinde (s. 321-330). . 0
2006 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2006). Açık erişim: Bilimsel iletişim ve sosyal bilimlerde süreli yayıncılık üzerine etkileri. Sosyal Bilimlerde Yayıncılık 1. Ulusal Kurultay Bildirileri [2-3 Kasım 2006, Ankara ] içinde (s. 23-32). Ankara: TÜBİTAK ULAKBİM. 0
2006 Yaşar Tonta , Yurdagül Ünal Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2006). The impact of electronic journals on document delivery services. Digital Spectrum: Integrating Technology and Culture - Proceedings of the 10th International Conference on Electronic Publishing. Bansko, Bulgaria June 14-16, 2006 içinde (s. 329-338). Sofia: FOI-Commerce. 0
2006 Hayri Sever , Yaşar Tonta Sever, H. ve Tonta, Y. (2006). Arama motorları. Türkiye Bilişim Ansiklopedisi içinde (s. 95-99). İstanbul: Papatya Yayıncılık. 0
2009 İnci Önal Önal, İ. (2009). Designing tomorrow’s libraries with children’s views. Libraries create futures: Building on cultural heritage, World Library and Information Congress: 75 th IFLA General Conference and Council, 23 – 27 August, 2009, Milan, Italy. Proceedings içinde (s. 1-16). Milan : IFLA. 0
2005 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2005). Bibliyografik kayıtlar için işlevsel gerekler (FRBR) kavramsal modeli. Prof. Dr. Nilüfer Tuncer'e Armağan içinde (s. 278-290). Ankara: TKD. 0
2004 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2004). Bilgi yönetiminin kavramsal tanımı ve uygulama alanları. Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu, 21-24 Ekim 2004, Ankara (Bildiriler) içinde (s. 55-68). Ankara: AÜ DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2003 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2003). Elektronik kaynaklarda yasal sorunlar. Bilgi Toplumuna Doğru Halk Kütüphaneleri: PULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantıs Sonuç Raporu, 16-19 Kasım 2002, Milli Kütüphane, Ankara içinde (s. 81-88). Ankara: ANKOS ve TKD. 0
2003 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2003). Dijital hizmetlere ve kaynaklara erişim. Bilgi Toplumuna Doğru Halk Kütüphaneleri: PULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantıs Sonuç Raporu, 16-19 Kasım 2002, Milli Kütüphane, Ankara içinde (s. 103-108). Ankara: ANKOS ve TKD. 0
2002 Yıltan Bitirim , Yaşar Tonta , Hayri Sever Bitirim, Y., Tonta, Y. ve Sever, H. (2002). Information retrieval effectiveness of Turkish search engines. Advances in Information Systems: Second International Conference, ADVIS 2002, İzmir, Turkey, October 23-25, 2002, Proceedings içinde (s. 93-103). Berlin: Springer-Verlag. 0
2004 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2004). Internet and electronic information management. Electronic Information Management içinde (s. 1-22). Ottawa: RTO/NATO. 0
2002 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2002). Internet and electronic information management. Electronic Information Management for PfP Nations içinde (s. 1-20). Ottawa: RTO/NATO. 0
2002 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2002). e-Türkiye sürecinde kütüphaneler. e-Türkiye Sürecinde Kütüphaneler…38. Kütüphane Haftası Bildirileri, 25-31 Mart 2002, Ankara içinde (s. 42-61). Ankara: TKD. 0
2002 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2002). Bilgi erişim sorunları ve Internet. Kütüphanecilikte Yeni gelişmeler, Kavramlar, Olgular... 37. Kütüphane Haftası Bildirileri, 26 Mart - 01 Nisan 2001 içinde (s. 52-62). Ankara: TKD. 0
2001 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2001). Bilgi erişim sorunu. 21. Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu: Ulusal Sempozyum Bildirileri, 19-20 Nisan 2001, Hatay içinde (s. 198-206). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. 0
2000 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2000). Türkiye'de kütüphanecilik eğitiminin yeniden yapılanması. Türkiye'de Kütüphane ve Enformasyon Biliminin Kurumsal Gelişimi: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nün Kuruluşunun 36. Yılı Anısına Düzenlenen Sempozyum Bildirileri (11-12 Mayıs 2000, İstanbul) içinde (s. 74-89). İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi. 0
1999 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1999). Kütüphanelerarası işbirliğinin neresindeyiz?. Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü ve Yarını... Türk Kütüphaneciler Derneği'nin Kuruluşunun 50. Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri 17-21 Kasım 1999, Ankara içinde (s. 493-514). Ankara: TKD. 0
1999 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1999). Tıp ve yaşam bilimleri literatürüne Türkiye'nin katkısı (1988-1997). Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü ve Yarını... Türk Kütüphaneciler Derneği'nin Kuruluşunun 50. Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri 17-21 Kasım 1999, Ankara içinde (s. 421-438). Ankara: TKD. 0
1997 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1997). Kütüphanelerarası işbirliği ve bilgi kaynaklarının etkin kullanımı. Kütüphanecilik Bölümü 25. Yıl'a Armağan içinde (s. 100-108). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü. 0
1997 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1997). Ulusal bilgi ağları ve ULAKBİM. Kütüphane Haftası Bildirileri (31 Mart-6 Nisan 1997, Ankara) içinde (s. 59-69). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. 0
1996 Ahmet Çelik , Yaşar Tonta Çelik, A. ve Tonta, Y. (1996). Düşünce özgürlüğü, bilgi edinme özgürlüğü ve bilgi hizmetleri. Bilgi Edinme Özgürlüğü içinde (s. 1-13). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. 0
1992 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1992). Indexing in hypertext databases. Studies in Multimedia: State-of-the-Art Solutions in Multimedia and Hypertext içinde (s. 21-30). NJ: Learned Information. 0
1990 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1990). Kataloglamada tutarlılık üzerine bir araştırma: Kongre Kütüphanesi katalogcuları ile İngiliz Ulusal Kütüphanesi katalogcuları arasındaki tutarlılık. Prof. Dr. Osman Ersoy'a Armağan içinde (s. 135-146). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. 0
1987 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1987). Kütüphanecilik eğitiminde son gelişmeler ve Türkiye. Kütüphaneciliğimiz Üzerine Görüşler: 1987 içinde (s. 85-97). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. 0
1997 İrfan Çakın Çakın, İ. (1997). 25. yılında Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü. Kütüphanecilik Bölümü 25. Yıla Armağan içinde (s. 7-31). Ankara: H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü. 0
1997 İrfan Çakın Çakın, İ. (1997). Sanayi toplumunda bilgi profesyonellerinin eğitimi: Etkileşim ve değişim. Düşünceler: TKD’nin 50. Yılına Armağan içinde (s. 137-160). Ankara: TKD Ankara Şubesi. 0
1999 İrfan Çakın Çakın, İ. (1999). Kütüphanecilik eğitimi ve yeni hedefler. 21.Yüzyıla Doğru Türk Kütüphaneciliği: 35. Kütüphane Haftası Bildirileri içinde (s. 135-146). Ankara: TKD. 0
2001 İrfan Çakın Çakın, İ. (2001). Cumhuriyet döneminde Bilgi ve Belge Yönetimi alanında gelişmeler. Atatürk’ün Ölümünün 62. Yılında Cumhuriyet Türkiyesinde Bilimsel Gelişmeler Sempozyumu, 8-10 Kasım 2000, Ankara: Bildiriler ve Tartışmalar içinde (s. 61-74). Ankara: H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü. 0
2005 İrfan Çakın Çakın, İ. (2005). Üniversite kütüphanelerimiz: Sorunlar yumağında kazanımlarımız. Prof. Dr. Nilüfer Tuncer’e Armağan içinde (s. 114-126). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. 0
2007 İrfan Çakın Çakın, İ. (2007). Kütüphanecilerin eğitiminden bilgi profesyonellerinin eğitimine: Hacettepe Üniversitesi’nde son 20 yıl. (From the education of librarians to the education of information professionals: The last twenty years at Hacettepe University). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 19-23). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi. 0
2009 Nazan Özenç Uçak , Bülent Yılmaz Uçak, N. Ö. ve Yılmaz, B. (2009). Kongre Kütüphanesi (LC) ve Dewey Onlu Sınıflama (DDC) sistemlerinde kadın konusuna yaklaşım. D. F. Türe ve B. T. Keşoğlu (Yay Haz.) . Kadın Belleğini oluşturmada Kaynak Sorunu , Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 20. Yıl Sempozyumu, 17-19 Nisan 2009/ Women's Memory: The Problem of Sources, 20th. Anniversary Semposium of the Women's Library and Information Centre Foundation içinde (s. 163-173). İstanbul: Kadir Has Üniversitesi. 0
2008 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2008). Sosyal bilimler yayınlarının görünürlüğü ve değerlendirilmesinde yaşanan sorunlar. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık:III. Kurultay Bildirileri içinde (s. 77-85). Ankara: ULAKBİM. 0
2007 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2007). Kütüphanecilik ve bilgi yönetimi literatüründe kullanıcı. (Users in literature of librarianship and information management). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 113-120). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2006 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2006). Bilimsel iletişimde değişen roller ve kütüphanelerin yeri. I. Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyum: İletişim 25-26 Mayıs, İstanbul içinde (s. 122-131). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2001 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2001). Kullanıcı araştırmalarının sorunları. 21. Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu, Ulusal Sempozyum Bildirileri 19-20 Nisan içinde (s. 207-214). Hatay: TKD. 0
2001 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2001). Internet kullanıcıları. 37. Kütüphane Haftası, 26 Mart- 1 Nisan içinde (s. 44-51). Ankara: TKD. 0
1998 Nazan Özenç Uçak , Serap Kurbanoğlu Uçak, N. Ö. ve Kurbanoğlu, S. (1998). Information needs and information seeking behaviours of scholars at a Turkish university. The 64th IFLA General Conference on Crossroads of Information and Culture. Amsterdam, 16-21 Ağustos içinde. IFLA. 0
1990 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (1990). Türkiye’de ansiklopedik yayınlar. Türk Kütüphaneciler Derneği 40. Yıl Kütüphanecilik Kurultayı içinde (s. 203-205). Ankara: TKD. 0
2010 Nazan Özenç Uçak , Tolga Çakmak Uçak, N. Ö. ve Çakmak, T. (2010). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Web 2.0 Araçlarını Kullanım Özellikleri. (Web 2.0 usage attributes of students at the Hacettepe University Department of Information Management) . Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara. /Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Informatio içinde (s. 44-53). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2009 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2009). Bilimsel iletişim ve üniversite kütüphaneleri. Hidayet Nuhoğlu’na Armağan içinde (s. 291-298). İstanbul: Pamuk Yayıncılık. 0
2005 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2005). Danışma hizmetinin değerlendirilmesi. Prof. Dr. Nilüfer Tuncer'e armağan içinde (s. 291-301). Ankara: TKD. 0
1998 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (1998). Çocuk, gençlik ve özürlülere yönelik yayıncılık komisyon raporu. T.C. Kültür Bakanlığı IV. Ulusal Yayın Kongresi Komisyon Raporları. Ankara, Kültür Bakanlığı, 16-19 Aralık içinde (s. 49-63). Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı. 0
2007 Özgür Külcü , Hande Uzun Külcü Külcü, Ö. ve Külcü, H. U. (2007). Değişen koşullarda kurumsal belge ve arşiv hizmetleri: Bir uygulama örneği olarak Türkiye Kızılay Derneği. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı içinde (s. 245-252). Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 0
2007 Gülbün Baydur , Özgür Külcü Baydur, G. ve Külcü, Ö. (2007). Arşivcilik eğitimi: Hacettepe deneyiminin ardından. (Archival education: The experience of Hacettepe University). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 24-31). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi. 0
2005 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2005). Kurumsal belge yönetim programları ve yasal düzenlemeler. Prof.Dr. Nilüfer Tuncer’e Armağan Kitabı içinde (s. 185-207). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. 0
2001 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2001). Üniversitelerde belge yönetimi: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde üretilen ve kullanılan belgelere yönelik yasal düzenlemelerin değerlendirilmesi. 21.Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu Ulusal Sempozyumu Bildirileri Kitabı içinde (s. 146-157). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. 0
1999 Özgür Külcü Külcü, Ö. (1999). Kurumsal bilginin denetlenmesinde belge yönetimi: Üniversitelerde belge yönetim çalışmaları. bilginin serüveni dünü bugünü yarını. Türk Kütüphaneciler Derneğinin Kuruluşunun 50. Yılı: Uluslararası Sempozyum Bildirileri Kitabı içinde (s. 384-421). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. 0
1997 Özgür Külcü Külcü, Ö. (1997). Belge yönetiminde form üretimi. Kütüphanecilik Bölümü 25. Yıl'a Armağan Kitabı içinde (s. 226-241). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü. 0
2010 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2010). Kurumsal İçerik Yönetimi Kapsamında E-Posta Yönetimi: Türkiye’den Yansımalar. (E-mail management in the context of enterprise content management: Reflections from Turkey). Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara. /Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Informati içinde (s. 74-82). Ankara: H.Ü.Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2009 Özgür Külcü , Tolga Çakmak Külcü, Ö. ve Çakmak, T. (2009). Türkiye’de elektronik belge yönetimine dönük koşulların değerlendirilmesi: 17 Kurumda gerçekleştirilen analiz sonuçları/ Evaluation of institutional conditions for ERM in Turkey: Results of surveys carried out in 17 Institutions. UNAK 09, Bilgi Çağında Varoluş: Fırsatlar ve Tehditler içinde. İstanbul: UNAK. 0
2009 Özgür Külcü , Tolga Çakmak Külcü, Ö. ve Çakmak, T. (2009). Evaluation of institutional conditions for electronic records management (ERM) in Turkey: Results of surveys carried out in 17 Institution. InterPARES 3 Symposium içinde. Seoul: . 0
1983 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1983). Bir ulusal enformasyon sisteminde enformasyon transfer döngüsünün önemi ve Türkiye'de durum. TÜBITAK/TÜRDOK Ulusal Enformasyon Sistemi I. Ulusal Sempozyumu Ankara, 20-21 Aralık 1983 içinde. . 0
2010 Nevzat Özel , Tolga Çakmak Özel, N. ve Çakmak, T. (2010). Users’ expectations on restructuring OPACs through social network applications. Peidong Zhu, Lizhe Wang, Feng Xia,Huajun Chen, Ian McLoughlin, Shiao-Li Tsao, Mitsuhisa Sato, Sun-Ki Chai ve Irwin King (Ed.). . 2010 IEEE/ACM International Conference on Green Computing and Communications & 2010 IEEE/ACM International Conference on Cyber, Physical and Social Computing içinde (s. 798-803). Los Alamitos: The Institute of Electrical and Electronics Engineers. 0
2012 Umut Al , Zehra Taşkın , Güleda Düzyol Al, U., Taşkın, Z. ve Düzyol, G. (2012). Use of Social Network Analysis in Bibliometric Researches. Bobcatsss2012: Information on E-Motion içinde. Amsterdam: . 0
2012 Güleda Düzyol , Sibel Akın , Zehra Taşkın Düzyol, G., Akın, S. ve Taşkın, Z. (2012). E-Learning and an Adutainment Tool Xtranormal. Bobcatsss2012: Information on E-Motion içinde. Amsterdam: . 0
2010 Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2010). Contribution of Turkish Scholars to Earthquake Literature: the impact of the Marmara Earthquake. Communications in Computer and Information Science (CCIS) içinde (s. 222-230). Ankara: . 0
2010 Güleda Düzyol , Zehra Taşkın , Yaşar Tonta Düzyol, G., Taşkın, Z. ve Tonta, Y. (2010). Mapping the Intellectual Structure of Open Access Field Through Co-Citation Analysis. Open Access to STM Information içinde (s. 177-186). Yunanistan: . 0
2007 Zehra Yanar Yanar, Z. (2007). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Eğitim Programının Değerlendirilmesi. (Evaluation of the curriculum of the Department of Information Management of Hacettepe University) . Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 173-178). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi. 0
2011 S. Şeker , Güleda Düzyol Şeker, S. ve Düzyol, G. (2011). Content Analysis of ACRL Blog. Digital Publishing and Mobile Technologies. 15th Inernational Conference on Electronic Publishing içinde (s. 139-149). İstanbul: . 0
2012 Tolga Çakmak , Hüseyin Körpeoğlu Çakmak, T. ve Körpeoğlu, H. (2012). Web content management within the organizational identity framework: A Study for Hacettepe University Department of Information Management web content management system.. BOBCATSSS 2012 Information in E-motion içinde (s. 91-93). Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam. 0
2012 Tania Todorova , Aneta Raykova , Tolga Çakmak , Petra Miočić Todorova, T., Raykova, A., Çakmak, T. ve Miočić, P. (2012). E-Motion of the Manager of Cultural Institutions Experiences within ERASMUS IP LibCMASS at State University of Library Studies and Information Technologies in Sofia. BOBCATSSS 2012 Information in E-motion içinde (s. 324-327). Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam. 0
2009 Tolga Çakmak Çakmak, T. (2009). Belge Yönetimi ve "Enterprise 2.0". 8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi içinde (s. 205-220). Ankara: Ankara Üniversitesi. 0
2011 Tania Todorova , Aleksandra Horvat , Yaşar Tonta , Tolga Çakmak Todorova, T., Horvat, A., Tonta, Y. ve Çakmak, T. (2011). International collaboration in IP Erasmus ‘Library, Information and Cultural Management . National Conference on Library and Cultural Management and ICT, 3-4 September 2011 Proceedings içinde (s. 20-37). Bulgaristan: Burgas. 0
2012 Serap Kurbanoğlu , Zehra Taşkın Kurbanoğlu, S. ve Taşkın, Z. (2012). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrenci profili: 2011-2012 Akademik yılı. Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan içinde (s. 49-64). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2012 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2012). Kalite yönetimi, kalite sistem dokümantasyonu ve ISO standartlarında belge yönetimi. Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan içinde (s. 65-87). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2012 İnci Önal Önal, İ. (2012). Yarın nasılsınız? Eğitim yayıncılığıyla geleceği tahmin etme. Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan içinde (s. 101-110). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2012 Nevzat Özel , Tolga Çakmak Özel, N. ve Çakmak, T. (2012). Yeni nesil kütüphane katalogları: OPAC 2.0. Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan içinde (s. 111-116). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2012 İrem Soydal , Gülten Alır , Yurdagül Ünal Soydal, İ., Alır, G. ve Ünal, Y. (2012). Türk üniversiteleri e-öğrenmeye hazır mı? Hacettepe Üniversitesi Edebiyet Fakültesi örneği. Ö. Külcü, T. Çakmak, N. Özel (Yay. Haz). Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan içinde (s. 133-144). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2012 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2012). Bilgi sınıflama, bilgi düzenleme ve bilgi erişim. Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan içinde (s. 155-172). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2012 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2012). Öğrencilerin intihal algısı. Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan içinde (s. 173-182). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2012 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2012). Okuma alışkanlığının okuma başarısına etkisi: Ankara Keçiören Atapark İlköğretim Okulu öğrencileri üzerine bir araştırma . Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan içinde (s. 209-218). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2012 Bülent Yılmaz , Ayşegül Kaşıkçı Çam Yılmaz, B. ve Çam, A. K. (2012). İlköğretim öğrencilerinin düşünce özgürlüğüne ilişkin bilinç ve tutumları. Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar: Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu, 31 Mayıs-02 Haziran 2012, Ürgüp, Nevşehir: Bildiriler içinde (s. 233-254). Ankara: Ankara Üniversitesi. 0
2012 Esin Sultan Oğuz Oğuz, E. S. (2012). Kültürlerarası iletişimde toplumsal bütünleşme merkezi olarak halk kütüphaneleri. 2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri 9-12 Mayıs 2012, Bodrum: Bildiriler, Posterler ve Çalıştay Raporları içinde (s. 48-58). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. 0
2012 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (2012). Bilgi okuryazarlığı becerilerinin önemi ve halk kütüphanelerinin bilgi okuryazarlığı becerilerinin toplum bireylerine kazandırılmasındaki rolü. 2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri 9-12 Mayıs 2012, Bodrum: Bildiriler, Posterler ve Çalıştay Raporları içinde (s. 59-61). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. 0
2012 İnci Önal Önal, İ. (2012). Hizmet verme yarışı. 2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri 9-12 Mayıs 2012, Bodrum: Bildiriler, Posterler ve Çalıştay Raporları içinde (s. 62-68). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. 0
2012 Özden Demircioğlu Faydalıgül , Bülent Yılmaz Faydalıgül, Ö. D. ve Yılmaz, B. (2012). Türkiye'de halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devri: Kütüphaneciler ne düşünüyor?. 2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri 9-12 Mayıs 2012, Bodrum: Bildiriler, Posterler ve Çalıştay Raporları içinde (s. 96-119). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. 0
2012 Nazan Özenç Uçak , Özlem Şenyurt Topçu Uçak, N. Ö. ve Şenyurt Topçu, Ö. (2012). Günlük yaşamda bilgi gereksinimi ve halk kütüphaneleri. 2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri 9-12 Mayıs 2012, Bodrum: Bildiriler, Posterler ve Çalıştay Raporları içinde (s. 120-134). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. 0
2012 Yurdagül Ünal , Bülent Yılmaz Ünal, Y. ve Yılmaz, B. (2012). Europeana (Avrupa Dijital Kütüphanesi) ve halk kütüphaneleri. 2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri 9-12 Mayıs 2012, Bodrum: Bildiriler, Posterler ve Çalıştay Raporları içinde (s. 135-145). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. 0
2012 İpek Şencan , Bülent Yılmaz Şencan, İ. ve Yılmaz, B. (2012). İnternet'in halk kütüphanesi kullanımına etkisi: Ankara'da ortaöğretim öğrencileri üzerine yapılan bir araştırma. 2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri 9-12 Mayıs 2012, Bodrum: Bildiriler, Posterler ve Çalıştay Raporları içinde (s. 151-167). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. 0
2012 Gülbün Baydur Baydur, G. (2012). Halk kütüphanelerinin yerel arşiv fonksiyonu. 2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri 9-12 Mayıs 2012, Bodrum: Bildiriler, Posterler ve Çalıştay Raporları içinde (s. 168-172). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. 0
2012 Tolga Çakmak , Bülent Yılmaz Çakmak, T. ve Yılmaz, B. (2012). Overview of the digitization policies in cultural memory institutions in Turkey. E- Bilim ve Belge Yönetimi: 3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 19-21 Eylül 2012, Ankara, Türkiye. Bildiriler / E-Science and Information Management: 3rd International Symposium on Information Management in a Changing World, Septembe içinde (s. 146-154). Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2012 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2012). Kurumlarda internet, e-posta, blog ve sosyal ağların kullanımı ve denetimi üzerine bir değerlendirme. E- Bilim ve Belge Yönetimi: 3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 19-21 Eylül 2012, Ankara, Türkiye. Bildiriler / E-Science and Information Management: 3rd International Symposium on Information Management in a Changing World, Septembe içinde (s. 155-160). Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2007 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2007). İlkçağ Anadolu uygarlıklarında sosyo-ekonomik ve kültürel yapı bağlamında kütüphane/arşiv kurumu. (The institution of library/archive in the context of socio-economic and cultural structure of the ancient anatolia civilizations). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 60-72). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi. 0
2007 Seda Kesen , Canan Şenol , Zehra Yanar Kesen, S., Şenol, C. ve Yanar, Z. (2007). Google Scholar ve Scirus arama motorlarında Türkçe anahtar sözcüklerle yapılan aramalar üzerine bir değerlendirme.( An evaluation of Google Scholar and Scirus search engines using Turkish search queries) . Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 92-98). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi. 0
2007 Gülten Alır , İrem Soydal , Özgür Öztürk Alır, G., Soydal, İ. ve Öztürk, Ö. (2007). Türkiye'de e-devlet uygulamaları kapsamında kamu kurumlarına ait web sayfalarının değerlendirilmesi. (Assessment of public agencies' web pages in terms of e-government applications in Turkey). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 158-166). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi. 0
2007 Serap Kurbanoğlu , Buket Akkoyunlu Kurbanoğlu, S. ve Akkoyunlu, B. (2007). Bilgi Yönetimi Bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri. (Learning styles of the Department of Information Management ). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 167-172). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi. 0
2010 Esin Sultan Oğuz , Leif Kajberg Oğuz, E. S. ve Kajberg, L. (2010). The implications of information democracy and digital socialism for public libraries. (Bilgi demokrasisinin gerekleri ve halk kütüphaneleri için sayısal sosyalizm). Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara. /Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Informatio içinde (s. 4-13). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi. 0
2010 Milena Dobreva , Emma Mcculloch , Duncan Birrell , Yurdagül Ünal , Pierluigi Feliciati Dobreva, M., Mcculloch, E., Birrell, D., Ünal, Y. ve Feliciati, P. (2010). Digital natives and specialised digital libraries: A study of Europeana users. (Dijital yerliler ve özelleşmiş dijital kütüphaneler: Europeana kullanıcıları üzerine bir çalışma) . Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara. /Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Informatio içinde (s. 33-43). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2010 Gülten Alır , Thomas Sodring , İrem Soydal Alır, G., Sodring, T. ve Soydal, İ. (2010). An evaluation of TS13298 in the scope of MoReq2. (TS 13298: MoReq2 kapsamında bir değerlendirme). Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara. /Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Informatio içinde (s. 137-147). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2010 Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2010). Contribution of Turkish Scholars to Earthquake Literature: The impact of the Marmara Earthquake. (Türk bilim adamlarının deprem literatürüne katkıları: Marmara depremi'nin etkisi). Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara. /Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Informatio içinde (s. 210-216). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2010 Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2010). Contribution of Turkish scholars to earthquake literature: The impact of the Marmara earthquake . Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Information Management in a Changing World, IMCW 2010. Ankara, Turkey, September 2010 Proceedings. S. Kurbanoğlu, U. Al, P. L. Erdoğan, Y. Tonta, N. Uça içinde (s. 222-230). Berlin: Springer. 0
2010 Gülten Alır , Thomas Sodring , İrem Soydal Alır, G., Sodring, T. ve Soydal, İ. (2010). An evaluation of TS13298 in the scope of MoReq2. Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Information Management in a Changing World, IMCW 2010 Ankara, Turkey, September 2010 Proceedings. S. Kurbanoğlu, U. Al, P. L. Erdoğan, Y. Tonta, N. Uçak içinde (s. 129-144). Berlin: Springer. 0
2005 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2005). Sosyal bilimlerde bilginin üretimi erişimi ve kullanımı. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayınlar ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu, 2 Nisan, Ankara içinde. Ankara: Yeni Avrasya Yayınları. 0
2004 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2004). Değişen bilgi ortamının danışma hizmetlerine etkisi.. ÜNAK '04 Bilgide Kaybolmamak için Bilgiyi Yönetmek ve 3. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu içinde. Ankara: ÜNAK. 0
2010 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2010). Bilimsel İletişim ve intihal. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık: V Kurultay Bildirileri içinde. Ankara: ULAKBİM. 0
2001 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2001). İnternet kullanıcıları. A. Can, M. T. Gülle, O. Gürdal, E. Yılmaz (Yay. Haz.). 37. Kütüphane Haftası 26 Mart-1 Nisan içinde. Ankara: TKD. 0
1990 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (1990). Türkiye'de ansiklopedik yayınlar . Türk Kütüphaneciler Derneği 40. Yıl Kütüphanecilik Kurultayı içinde (s. 203-205). Ankara: TKD. 0
1997 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (1997). Akademik disiplinin bilgi gereksinimi ve bilgi arama davranışı üzerine etkisi . 21. Yüzyılda Bilgi ve Belge Hizmetleri Sempozyumu içinde. Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 0
2011 Umut Al , Umut Sezen , İrem Soydal , Zehra Taşkın , Güleda Düzyol Al, U., Sezen, U., Soydal, İ., Taşkın, Z. ve Düzyol, G. (2011). Collaboration of Turkish Scholars: Local or Global?. 7th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics (WIS) and 12th COLLNET Meeting, September 20–23, 2011, Istanbul Bilgi University, Istanbul, Turkey. içinde (s. 522-532). . 0
2010 Yaşar Tonta , İrem Soydal Tonta, Y. ve Soydal, İ. (2010). Service quality of web information systems. A. Katsirikou ve C. H. Skiadas (Yay. Haz.). Qualitative and Quantitative Methods in Libraries: Theory and Applications içinde. Hackensack, NJ: World Scientific Publishing. 0
2011 İrem Soydal , Umut Al , Gülten Alır Soydal, İ., Al, U. ve Alır, G. (2011). Türkiye'nin yayın sayısına farklı bir bakış: Bir quadrant analizi çalışması (A different view of the publication numbers of Turkey: A quadrant analysis study). Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2 - 4 Şubat 2011 içinde (s. 757-764). Malatya: İnönü Üniversitesi. 0
1999 İrem Soydal , Gülten Alır , Eylem Özkaramanlı Soydal, İ., Alır, G. ve Özkaramanlı, E. (1999). Yazma katalogları ve TÜYATOK: Sorunlar ve çözüm önerileri (Manuscript catalogues and TÜYATOK: Problems and proposed solutions). Ö. Bayram, E. Erkan, T. Gülle, D. Toplu, M. Toplu ve E. Yılmaz (Yay. Haz.). Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü ve Yarını.. Türk Kütüphaneciler Derneği'nin 50. Yılı Uluslararsı Sempozyum Bildirileri 17-21 Kasım 1999 içinde (s. 257-271). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. 0
2013 Zehra Taşkın , Umut Al Taşkın, Z. ve Al, U. (2013). Institutional name confusion on citation indexes: The example of the names of Turkish hospitals. In Procedia - Social and Behavioral Sciences içinde (s. 544-550). Hungary: Elsevier. 0
2013 Tolga Çakmak , Nevzat Özel , Muharrem Yılmaz Çakmak, T., Özel, N. ve Yılmaz, M. (2013). Evaluation of the open course ware initiatives within the scope of digital literacy skills: Turkish Open Course Ware Consortium case. Procedia - Social and Behavioral Sciences Journal içinde (s. 65-70). Amsterdam: Elsevier. 0
2013 İrfan Çakın Çakın, İ. (2013). Türkiye'de Cumhuriyet dönemi kütüphanecilik eğitimi. B. Yılmaz (Ed.). Anadolu Kütüphaneleri içinde (s. 387-404). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. 0
2013 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (2013). An analysis of concept of information literacy. E. Kuzmin ve A. Parshakova (Eds.). Media and İnformation Literacy for Knowledge Societies içinde (s. 78-87). Moskow: Interregional Library Cooperation Centre. 0
2013 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2013). Ontolojik çalışmalar kapsamında elektronik arşiv kaynaklarının tanımlanması ve üstveri alanlarının geliştirilmesi. N. Oğuz ve İ. Keskin (Ed.). Arşiv Emektarlarına Armağan Kitabı içinde (s. 319-352). İstanbul: Türk Edebiyat Vakfı. 0
2013 Tolga Çakmak , Nevzat Özel Çakmak, T. ve Özel, N. (2013). Dijital varlık yönetimi ve bilgi hizmetleri. Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararsı Kongresi içinde (s. 571-576). Ankara: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü. 0
2013 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2013). Kurum kültürünün kurumsal bilgi sistemlerine etkisinin değerlendirilmesi . XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildiriler Kitabı 23-25 Ocak 2013 içinde (s. 538-544). Antalya: Akdeniz Üniversitesi. 0
2013 Zehra Taşkın , Güleda Düzyol , İpek Şencan Taşkın, Z., Düzyol, G. ve Şencan, İ. (2013). Analyzing the intellectual structure of world information literacy literature through citations and co-citations. In Worldwide Commonalities and Challenges in Information Literacy Research and Practice içinde (s. 54-60). Switzerland: Springer. 0
2015 Umut Al , İrem Soydal Al, U. ve Soydal, İ. (2015). Bilimsel iletişimin farklı bir yüzü: Geri çekilen makaleler. Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan içinde (s. 22-37). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2015 Gülbün Baydur Baydur, G. (2015). Terimleştirme. Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan içinde (s. 38-42). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2015 Ahmet Çelik , Mehmet Emin Küçük Çelik, A. ve Küçük, M. E. (2015). Kültürlerarası diyalog ve halk kütüphaneleri. Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan içinde (s. 62-68). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2015 Ömer Dalkıran Dalkıran, Ö. (2015). ÜNAK List'in içerik analizi. Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan içinde (s. 69-81). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2015 Serap Kurbanoğlu , Güleda Doğan Kurbanoğlu, S. ve Doğan, G. (2015). Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerinin bilgi okuryazarlığı becerileri. Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan içinde (s. 124-134). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2015 Özgür Külcü , Tolga Çakmak , Şahika Eroğlu Külcü, Ö., Çakmak, T. ve Eroğlu, Ş. (2015). Zamansal ve uzamsal tanımlamalara dayalı bilgi erişim sistemleri. Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan içinde (s. 143-161). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2015 İnci Önal Önal, İ. (2015). Yaratıcı kütüphanelerde yenilikçi bilgi hizmetleri. Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan içinde (s. 162-174). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2015 Semanur Öztemiz Öztemiz, S. (2015). Türkiye'de Ar-Ge ve innovasyona bağlı dönüşümün bilgi merkezlerine yansıması. Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan içinde (s. 199-208). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2015 Özlem Şenyurt Şenyurt, Ö. (2015). Türk eğitim sisteminde bilgi hizmetleri projeleri. Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan içinde (s. 221-234). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2015 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2015). Açık bilim ve açık erişim. Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan içinde (s. 235-250). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2015 Nazan Özenç Uçak , Yurdagül Ünal Uçak, N. Ö. ve Ünal, Y. (2015). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerinin akademik sahtekarlık ve intihal konusundaki görüşleri. Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan içinde (s. 251-264). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2015 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2015). Halk kütüphanelerinin geleceği: IFLA 2013 eğilim raporu bağlamında bir değerlendirme. Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan içinde (s. 265-272). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2015 Nilay Cevher , Özgür Külcü Cevher, N. ve Külcü, Ö. (2015). Türkiye’de ve dünyada bellek kurumlarında kültürel mirasın dijitalleştirilmesi, tanımlanması ve bütünleştirilmesine dönük koşullar. 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Etik: Kuram ve Uygulama, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu içinde (s. 484-496). İstanbul: Hiperlink. 0
2015 Engin Cihad Tekin , Bülent Yılmaz Tekin, E. C. ve Yılmaz, B. (2015). Düşünce özgürlüğü tarihi: Roma kilisesi yasaklı kitaplar dizini üzerine bir değerlendirme. 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Etik: Kuram ve Uygulama, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu içinde (s. 24-48). İstanbul: Hiperlink. 0
2015 Mandana Mir Moftakhari , Bülent Yılmaz Moftakhari, M. M. ve Yılmaz, B. (2015). Evaluation of the intellectual freedom statements in libraries by countries. 1. Ulararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Etik: Kuram ve Uygulama, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu içinde (s. 49-59). İstanbul: Hiperlink. 0
2015 Şahika Eroğlu , Tolga Çakmak Eroğlu, Ş. ve Çakmak, T. (2015). İnternet erişiminde sansür: Türkiye açısından bir durum değerlendirmesi. 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Etik: Kuram ve Uygulama, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu içinde (s. 60-68). İstanbul: Hiperlink. 0
2015 Nadide Güher Erer , Bülent Yılmaz Erer, N. G. ve Yılmaz, B. (2015). Türkiye'de profesyonel çeviri etkinliklerinde düşünce özgürlüğü sorunu. 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Etik: Kuram ve Uygulama, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu içinde (s. 69-86). İstanbul: Hiperlink. 0
2015 Erdinç Alaca , Bülent Yılmaz Alaca, E. ve Yılmaz, B. (2015). Halk kütüphanecilğinde sansür ve düşünce özgürlüğü konusunda kullanıcı algısı üzerine bir araştırma. 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Etik: Kuram ve Uygulama, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu içinde (s. 87-102). İstanbul: Hiperlink. 0
2015 Ömer Dalkıran , Bülent Yılmaz Dalkıran, Ö. ve Yılmaz, B. (2015). Ankara'daki üniversite kütüphanecilerinin düşünce özgürlüğü konusundaki yaklaşımları. 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Etik: Kuram ve Uygulama, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu içinde (s. 103-135). İstanbul: Hiperlink. 0
2015 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2015). Bilgi ve belge yönetimi etiği ya da "iyi kütüphaneci" olmak. 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Etik: Kuram ve Uygulama, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu içinde (s. 136-143). İstanbul: Hiperlink. 0
2015 Semanur Öztemiz , İnci Önal Öztemiz, S. ve Önal, İ. (2015). Türkiye'de bir meslek olarak bilgi profesyonelliği. 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Etik: Kuram ve Uygulama, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu içinde (s. 173-187). İstanbul: Hiperlink. 0
2015 Leila Hashempour , Özlem Şenyurt Topçu Hashempour, L. ve Şenyurt Topçu, Ö. (2015). Bilgi profesyonellerinin mesleki etik ilkeleri: Türkiye ve İran kapsamında karşılaştırmalar. 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Etik: Kuram ve Uygulama, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu içinde (s. 325-335). İstanbul: Hiperlink. 0
2015 Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2015). Türk kütüphanecilik literatüründe yazar adı karmaşası. 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Etik: Kuram ve Uygulama, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu içinde (s. 391-406). İstanbul: Hiperlink. 0
2014 Umut Al , Zehra Taşkın Al, U. ve Taşkın, Z. (2014). Relationship between economic development and intellectual production. Collaboration – Changing the Global Landscape of Science: Proceedings of 10th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics & 15th COLLNET Meeting 2014 içinde. Germany: Technische Universität Ilmenau. 0
2014 Umut Al , İrem Soydal , Umut Sezen , Orçun Madran Al, U., Soydal, İ., Sezen, U. ve Madran, O. (2014). The impact of Turkey in the library and information science. Collaboration – Changing the Global Landscape of Science: Proceedings of 10th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics & 15th COLLNET Meeting 2014 içinde. Germany: Technische Universität Ilmenau. 0
2014 Yurdagül Ünal , Gülten Alır , İrem Soydal Ünal, Y., Alır, G. ve Soydal, İ. (2014). Students readiness for e-learning: An assessment on Hacettepe University Department of Information Management. Beyond the Cloud: Information... Innovation... Collaboration... : 4th International Symposium on Information Management in a Changing World, September 4-6, 2013, Limerick, Ireland. Proceedings. içinde (s. 137-147). Berlin: Springer. 0
2014 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2014). Türkiye'de bilgi ve belge yönetimi eğitiminde Hacettepe Üniversitesi deneyimi. Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 60. Yıl Armağan Kitabı içinde (s. 93-108). Ankara: Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2014 Şahika Eroğlu , Tolga Çakmak Eroğlu, Ş. ve Çakmak, T. (2014). Evaluation of organizational literacy in context of organizational learning: A literature review. Communications in Computer and Information Science içinde (s. 540-549). Switzerland: Springer. 0
2016 Ömer Dalkıran Dalkıran, Ö. (2016). Bilgi profesyonellerinin açık erişim yaklaşımları. ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler Konferansı, 19-21 Eylül 2013, İstanbul: Bildiriler içinde. Ankara: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği. 0
2016 İpek Şencan Şencan, İ. (2016). Konu başlıkları ve kullanıcı etiketleri üzerine bir değerlendirme: Hacettepe Üniversitesi Kütüphane kataloğu ve LibraryThing örneği. ÜNAK 2015: Elektronik Çağda İçerikten Mimariye Kütüphaneler içinde. Ankara: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği . 0
2016 Umut Al , Orçun Madran Al, U. ve Madran, O. (2016). Herkes İçin Kütüphane Projesi: Belediye kütüphanelerindeki personelin bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı. TBD 33. Ulusal Bilişim Kurultayı, 8-9 Aralık 2016, Ankara içinde (s. 14-18). Ankara: Türkiye Bilişim Derneği. 0
2016 Zehra Taşkın , Güleda Düzyol Doğan , Umut Al Taşkın, Z., Doğan, G. D. ve Al, U. (2016). Sub-fields of Library and Information Science in Turkey: A visualization study. Proceedings of the 21st International Conference on Science and Technology Indicators içinde (s. 1494-1497). Valencia (Spain): Editorial Universitat Politecnica de Valencia. 0
2017 Tolga Çakmak Çakmak, T. (2017). Bilgi merkezlerinde üstveri paylaşımı ve entegrasyonu. Bilişim Teknolojilerinin Bilgi Merkezlerine ve Hizmetlerine Etkileri içinde (s. 49-65). İstanbul: Hiperyayın. 0
2017 Semanur Öztemiz Öztemiz, S. (2017). Bilgi yönetiminde kuram-model ilişkisi: Bilgi davranışı modelleri çerçevesinde bir inceleme. Bilgi ve Belge Yönetimi: Kuramsal Yaklaşımlar içinde (s. 335-364). İstanbul: Hiperyayın. 0
2016 Semanur Öztemiz Öztemiz, S. (2016). Belediye arşivlerinde dijitalleştirme uygulamaları: Altındağ Belediyesi örneği. Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2015, Nilüfer Beldiyesi, Bursa: Bildiri özetleri içinde (s. 40-41). Bursa: Nilüfer Belediyesi. 0
2016 Semanur Öztemiz , Sümeyye Akça Öztemiz, S. ve Akça, S. (2016). Belediyelerde kültürel miras ürünlerinin yönetimi: İstanbul Üsküdar Belediyesi örneği. Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2015, Nilüfer Beldiyesi, Bursa: Bildiri özetleri içinde (s. 23-24). Bursa: Nilüfer Belediyesi. 0
2016 Şahika Eroğlu Eroğlu, Ş. (2016). e-Devlet süreçlerinde yerel yönetimlerin arşiv hizmetleri ve arşivcilerin değişen rolleri. Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu Bildiriler içinde (s. 254-265). Bursa: Nilüfer Belediyesi. 0
2016 Şahika Eroğlu , Tolga Çakmak Eroğlu, Ş. ve Çakmak, T. (2016). Enterprise information systems within the context of information security: a risk assessment for a health organization in Turkey. Procedia Computer Science içinde (s. 979-986). Elsevier. 0
2016 Şahika Eroğlu Eroğlu, Ş. (2016). Intellectual property rights of digital cultural heritage works: Evaluation of the conditions in Turkey within the scope of Europeana. ÜNAK 2014: Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi: Bildiriler içinde (s. 288-296). Ankara: ÜNAK. 0
2016 Şahika Eroğlu , Tolga Çakmak , Özgür Külcü Eroğlu, Ş., Çakmak, T. ve Külcü, Ö. (2016). Kurumlararası bilgi paylaşımı ve birlikte çalışabilirlik. e-BEYAS 2015 Sempozyumu: Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi: Bildiriler içinde (s. 155-162). Ankara: Ankara Üniversitesi BEYAS Koordinatörlüğü. 0
2015 Şahika Eroğlu Eroğlu, Ş. (2015). Public libraries and their roles within the context of e-government literacy. Communications in Computer and Information Science içinde (s. 569-575). İsviçre: Springer. 0
2017 Özlem Şenyurt Şenyurt, Ö. (2017). Information literacy in Turkish education system. The Fifth European Conference on Information Literacy, September 18-21, 2017, Saint-Malo, France: Abstracts içinde (s. 163-163). France: Information Literacy Association (InLitAs). 0
2014 Özlem Şenyurt Topçu , Tolga Çakmak , Güleda Doğan Şenyurt Topçu, Ö., Çakmak, T. ve Doğan, G. (2014). Data standardization in digital libraries: An ETD case in Turkey. Procedia - Social and Behavioral Sciences 147 içinde (s. 223-228). Prag: Elsevier. 0
2017 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2017). Kurumsal Bilgi ve Belge Yönetiminde Uluslararası Standartlaşma Çalışmaları. Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi içinde. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.
2017 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2017). Tarihsel Süreçte Bilgi Kuramının Gelişim ve Bilig Hizmetleri Dijital Çağda Bilginin Güvenilirliği, Korunması ve Erişilebilirliği Sorunsalı. Bigli ve Belge Yönetimi Kuramsal Yaklaşımlar içinde. İstanbul: Hiper Yayın.
2017 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2017). Kimin Doğrusu? Gerçek Ötesi ve Yanlış Bilgiler Dünyasında Kanıt Olarak Dijital Belgeler ve Arşivlere Yönelik InterPARES Projesi. Kamusal Alan Olarak Bilgi Merkezleri ve Yenilikçi Yaklaşımlar içinde. İstanbul: Hiper Yayın.
2018 Sanjica Faletar Tanacković , Jure Žilić , Serap Kurbanoğlu , Yurdagül Ünal Tanacković, S. F., Žilić, J., Kurbanoğlu, S. ve Ünal, Y. (2018). Student perceptions of LIS programs and profession: Study among undergraduates in Croatia and Turkey.. The Future of Education in Information Science: Proceedings from FEIS – International EINFOSE Symposium, 10 - 11 September 2018, Pisa, Italy içinde (s. 46-61). Croatia: University of Osijek, Faculty of Humanities and Social Sciences. 0
2017 Gobinda Chowdhury , Joumana Boustany , Serap Kurbanoğlu , Yurdagül Ünal , Geoff Walton Chowdhury, G., Boustany, J., Kurbanoğlu, S., Ünal, Y. ve Walton, G. (2017). Preparedness for Research Data Sharing: A Study of University Researchers in Three European Countries.. Digital Libraries: Data, Information, and Knowledge for Digital Lives: 19th International Conference on Asia-Pasific Digital Libraries, ICADL 2017 Bangkok, Thailand, November 13-15, 2017. Proceedings. ICADL 2017. LNCS 10647 içinde (s. 104-116). Cham: Springer. 0
2019 Bülent Yılmaz , Özgür Külcü , Tolga Çakmak Yılmaz, B., Külcü, Ö. ve Çakmak, T. (2019). Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi: LoCloud Projesi Bağlamında Bir Değerlendirme. Kültürel Bellek 2016 içinde (s. 545-553). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
2018 Tolga Çakmak Çakmak, T. (2018). Dijitalleştirilen kültürel miras ürünlerinin erişime sunulmasına yönelik bir çalışma: Türkiye Yardım Sevenler Derneği Dijital Arşivi. Cumhuriyet’le Büyüyen Yardım Sevenler içinde (s. 238-249). Ankara: Türkiye Yardım Sevenler Derneği.
2018 Tolga Çakmak Çakmak, T. (2018). Dijitalleşmenin Halk Kütüphanelerine Yansımaları. Halk Kütüphaneleri: Geçmişten Geleceğe Yönelimler ve Yeni Roller içinde (s. 451-466). İstanbul: Hiper Yayın.
2017 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2017). Does Monetary Support Increase the Number of Scientific Papers? An Interrupted Time Series Analysis. 16th International Conference on Scientometrics & Informetrics: Conference Proceedings içinde (s. 1228-1239). Wuhan, China: Wuhan University. 0
2016 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2016). Library collaboration in the Middle East and North Africa. Library and information science in the Middle East and North Africa içinde (s. 270-301). Berlin: De Gruyter. 0
2015 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2015). Developments in Education for Information: Will “Data” Trigger the Next Wave of Curriculum Changes in LIS Schools?. Looking Back, Moving Forward: International Conference on Information Management & Libraries ICIML 2015 içinde (s. 2-19). Lahore: Department of Information Management University of the Punjab. 0
2016 Diane Mizrachi , Joumana Boustany , Serap Kurbanoğlu , Güleda Doğan , Tania Todorova , Polona Vilar Mizrachi, D., Boustany, J., Kurbanoğlu, S., Doğan, G., Todorova, T. ve Vilar, P. (2016). The Academic Reading Format International Study (ARFIS): Investigating Students Around the World. Information Literacy: Key to an Inclusive Society. ECIL 2016 içinde (s. 215-227). Cham: Springer. 0
2019 Dilan Şerife Şişkin , Tolga Çakmak Şişkin, D. Ş. ve Çakmak, T. (2019). Türkiye’de kişisel verilerin korunması: 1996-2019 yılları arasındaki bilgi politikası belgelerine yönelik bir değerlendirme. e-BEYAS 2019: Endüstri 4.0 Sürecinde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği: eBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zekâ içinde (s. 465-482). Ankara: Ankara Üniversitesi.
2019 Tolga Çakmak , Şahika Eroğlu Çakmak, T. ve Eroğlu, Ş. (2019). User privacy in mobile health applications: Analysis of e-pulse application. HEALTHINFO 2019 The Fourth International Conference on Informatics and Assistive Technologies for Health-Care, Medical Support and Wellbeing içinde (s. 26-30). .
2019 Meltem Dişli , Özgür Külcü Dişli, M. ve Külcü, Ö. (2019). Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinde Birlikte Çalışabilirlik: Türkiye’deki Koşullar Üzerine Bir Değerlendirme. e-BEYAS 2019: Endüstri 4.0 Sürecinde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği: eBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zekâ içinde (s. 25-44). Ankara: Ankara Üniversitesi.
2019 Duygu Kevser Karadağ , Özgür Külcü Karadağ, D. K. ve Külcü, Ö. (2019). Dijital Kürasyon Standartları ve Uygulamalar Çerçevesinde Türkiye’deki Müzeler Üzerine Bir Değerlendirme . e-BEYAS 2019: Endüstri 4.0 Sürecinde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği: eBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zekâ içinde (s. 325-347). Ankara: Ankara Üniversitesi.
2019 Hatice Sena Uluer , Özgür Külcü Uluer, H. S. ve Külcü, Ö. (2019). Sosyal Medyada Veri Analizi Çalışması: Orta Doğu’da Etkisi Bulunan Ülkelerle İlgili Twitter Üzerine Bir Çalışma . e-BEYAS 2019: Endüstri 4.0 Sürecinde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği: eBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zekâ içinde (s. 409-430). Ankara: Ankara Üniversitesi.
2019 Şahika Eroğlu Eroğlu, Ş. (2019). Açık Devlet Verisinin Sosyo-ekonomik Değeri ve Kullanım Engelleri: Uluslararası Göstergelerde Türkiye . e-BEYAS 2019: Endüstri 4.0 Sürecinde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği: eBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zekâ içinde (s. 431-449). Ankara: Ankara Üniversitesi.
2020 Özgür Külcü , Tolga Çakmak , Şahika Eroğlu Külcü, Ö., Çakmak, T. ve Eroğlu, Ş. (2020). Metadata description schemas of cultural heritage institutions in the context of interoperability. Trust and Records in an Open Digital Environment içinde. Routledge.
2020 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2020). Verification of Information and Evaluation of Approaches of Information Professionals in Accessing Accurate Information. Navigating Fake News, Alternative Facts, and Misinformation in a Post-Truth World içinde. IGI Global.
2020 H. İnci Önal Önal, H. İ. (2020). The Dynamics of Health Literacy: Cross-Sectoral Collaboration in Turkey. Growing Community Health Literacy Through Libraries: Sharing Global Perspectives içinde (s. 207 - 223). De Gruyter Saur.
2020 Umut Al , Seda Öz Al, U. ve Öz, S. (2020). The Role of Municipal Public Libraries in the E-Transformation of Turkey. Public Library Governance: International Perspectives içinde (s. 265–282). De Gruyter Saur.
2020 Tolga Çakmak , Şahika Eroğlu Çakmak, T. ve Eroğlu, Ş. (2020). Elektronik arşivlerde dijital koruma ve bilgi güvenliği risk değerlendirmesi. Bilgi Merkezlerinde Risk ve Kriz Yönetimi içinde (s. 53-80). Hiperyayın.
2019 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2019). Bilimsel yayınlara açık erişim modelleri. Meraklısına Bilim: Sarkaç'tan Bir Seçki 2019 içinde (s. 306-309). İstanbul: Doğan Kitap.
2021 Şahika Eroğlu , Tolga Çakmak Eroğlu, Ş. ve Çakmak, T. (2021). Kütüphanelerde Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya. Bilgi Merkezlerinde Yönetim II içinde (s. 90-114). İstanbul: Hiperyayın.
2022 Yurdagül Ünal , İpek Şencan , S. Serap Kurbanoğlu Ünal, Y., Şencan, İ. ve Kurbanoğlu, S. S. (2022). News Consumption and Sharing Behaviors of Individuals in the Post-truth Era. Information Literacy in a Post-Truth Era. ECIL 2021. içinde. Cham: Springer.
2023 Güleda Doğan , Zehra Taşkın , Emanuel Kulczycki , Krystian Szadkowski Doğan, G., Taşkın, Z., Kulczycki, E. ve Szadkowski, K. (2023). How Inclusive Are the International Conferences? Attending Conferences in an Unequal World. Information for a Better World: Normality, Virtuality, Physicality, Inclusivity içinde. Cham: Springer.
2022 Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2022). Current research evaluation topics in social sciences. Handbook on Research Assessment in the Social Sciences içinde (s. 181–195). .
2022 Güleda Doğan , Zehra Taşkın , Emanuel Kulczycki , Janne Pölönen Doğan, G., Taşkın, Z., Kulczycki, E. ve Pölönen, J. (2022). What makes top 20 JIF journals “top”?: Exploring characteristics of journals indexed in the Journal Citation Reports. 26th International Conference on Science and Technology Indicators, STI 2022 (sti2242) içinde. .
2022 Güleda Doğan Doğan, G. (2022). Google Scholar as a data source for research assessment in the social sciences. Handbook on Research Assessment in the Social Sciences içinde (s. 162-180). Edward Elgar Publishing.
2023 Tolga Çakmak , Şahika Eroğlu Çakmak, T. ve Eroğlu, Ş. (2023). Kütüphanelerde yapay zekâ, makine öğrenimi ve derin öğrenme yaklaşımlarına yönelik bir literatür değerlendirmesi. Yapay Zekâ: Disiplinlerarası Yaklaşımlar içinde (s. 233-260). İstanbul: Vakıfbank Kültür Yayınları.
2023 Tolga Çakmak Çakmak, T. (2023). Ulusal arşivlerde dijital koruma politikaları ve stratejileri. Arşivcilikte Güncel Konular içinde (s. 163-181). İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık.
2023 Şahika Eroğlu Eroğlu, Ş. (2023). Açık Veri Kullanımı ve Üst Veri Kalitesi Değerlendirme. Arşivcilikte Güncel Konular içinde (s. 185 - 204). İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık.
2023 Şahika Eroğlu , Tolga Çakmak Eroğlu, Ş. ve Çakmak, T. (2023). Mobil ortamda kişisel verilere yönelik gizlilik ve güvenlik yaklaşımları: Mobil sağlık uygulamaları üzerine bir değerlendirme. içinde. .
2024 Semanur Öztemiz Öztemiz, S. (2024). Dijital kültür ve iletişim. Cumhuriyet’in 100. yılında bilgi ve belge yönetimi teknolojisinde güncel yaklaşımlar içinde (s. 853-879). İstanbul : İstanbul Üniversitesi Yayınları.
2024 Semanur Öztemiz Öztemiz, S. (2024). Bilgi ve belge yönetimi eğitiminde yeni eğilimler: Ters-yüz sınıf modeli bağlamında bir uygulama. Cumhuriyet’in 100. yılında bilgi ve belge yönetimi teknolojisinde güncel yaklaşımlar içinde (s. 397-420). İstanbul : İstanbul Üniversitesi Yayınları.
2024 Şahika Eroğlu Eroğlu, Ş. (2024). Veri Yönetişimi ve Açık Veri Uygulamaları. Cumhuriyet’in 100. yılında bilgi ve belge yönetimi teknolojisinde güncel yaklaşımlar içinde (s. 965-985). İstanbul : İstanbul Üniversitesi Yayınları.
2024 Tolga Çakmak Çakmak, T. (2024). Kütüphanelerde Üst Veri Kalitesinin Değerlendirilmesi. Cumhuriyet’in 100. yılında bilgi ve belge yönetimi teknolojisinde güncel yaklaşımlar içinde (s. 987-1010). İstanbul : İstanbul Üniversitesi Yayınları.
2024 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2024). Bilgi Bilimin Kavramsal Çerçevesinde Veri Yönetimi ve Veri Analitiği Uygulamaları. Cumhuriyet’in 100. yılında bilgi ve belge yönetimi teknolojisinde güncel yaklaşımlar içinde (s. 1011-1054). İstanbul : İstanbul Üniversitesi Yayınları.
2024 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2024). Türkiye Cumhuriyeti ve Kütüphane Kurumu: Aydınlanma Kavramı Bağlamında Bir Değerlendirme. Cumhuriyet’in 100. yılında bilgi ve belge yönetimi teknolojisinde güncel yaklaşımlar içinde (s. 41-80). İstanbul : İstanbul Üniversitesi Yayınları.