Yayın Yılı
2016 Yılı Yayınları
2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996  |  1995  |  1994  |  1993  |  1992  |  1991  |  1990  |  1989  |  1988  |  1987  |  1986  |  1985  |  1984  |  1983  |  1982  |  1981  |  1980  |  1979  |  1978  |  1977  |  1976  |  1975  |  1974  |  1973
Tür Künye  
Tez Semanur Öztemiz Öztemiz, S. (2016). Türkiye'de dijitalleştirilen kültürel miras ürünlerine açık erişim: Bir model önerisi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Tolga Çakmak Çakmak, T. (2016). Türkiye’de kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme ve dijital koruma politikaları: Bir model önerisi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Demet Soylu Soylu, D. (2016). Halk kütüphanesi kullanıcılarının bilgi gereksinimleri ve bilgi okuryazarlığı becerileri üzerine bir çalışma. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Müge Akbulut Akbulut, M. (2016). Akbulut, M. (2016). Atıf klasiklerinin etkisinin ve ilgililik sıralamalarının Pennant Diyagramları ile analizi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Nilay Cevher Cevher, N. (2016). Ankara'daki halk kütüphaneleri çocuk bölümlerinin çocukların okuma alışkanlığındaki rolü.. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Makale Zehra Taşkın , Güleda Düzyol Doğan , Sümeyye Akça , İpek Şencan , Müge Akbulut Taşkın, Z., Doğan, G. D., Akça, S., Şencan, İ. ve Akbulut, M. (2016). Scopus dergi seçim kriterleri üzerine bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 30 (1), 8-19.
Makale Şenol Karadeniz , Bülent Yılmaz Karadeniz, Ş. ve Yılmaz, B. (2016). Türkiye’nin 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı'nda kütüphane kurumuna yaklaşım. Türk Kütüphaneciliği, 30 (1), 59-83.
Makale Özgür Külcü Külcü, Ö. (2016). Bilgi içerikli kültürel mirasın yönetiminde yeni gelişmeler. Türk Kütüphaneciliği, 30 (4), 640-663.
Makale Umut Al , İpek Şencan Al, U. ve Şencan, İ. (2016). Bilimsel iletişimin dikenli yolları: Makalelerin yayın süreci üzerine bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 30 (3), 449-470.
Makale Semanur Öztemiz , Elsa Bitri , Bülent Yılmaz Öztemiz, S., Bitri, E. ve Yılmaz, B. (2016). Ankara'da yaşayan sosyal bireylerin okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Eğitim Bilim Toplum, 14 (54), 152-171.
Kitap İpek Şencan , Güleda Düzyol Doğan Şencan, İ. ve Doğan, G. D. (2016). Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme, Tablo ve Şekil Oluşturma Rehberi: APA 6 Kuralları. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
Makale Zehra Taşkın , Sümeyye Akça Taşkın, Z. ve Akça, S. (2016). Mapping and bibliometric analysis of American Historical Review . Journal of Information and Knowledge Management, 15 (4), 1650039.
Kitap İçi Bölüm Ömer Dalkıran Dalkıran, Ö. (2016). Bilgi profesyonellerinin açık erişim yaklaşımları. ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler Konferansı, 19-21 Eylül 2013, İstanbul: Bildiriler içinde. Ankara: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği.
Kitap İçi Bölüm İpek Şencan Şencan, İ. (2016). Konu başlıkları ve kullanıcı etiketleri üzerine bir değerlendirme: Hacettepe Üniversitesi Kütüphane kataloğu ve LibraryThing örneği. ÜNAK 2015: Elektronik Çağda İçerikten Mimariye Kütüphaneler içinde. Ankara: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği .
Makale Türkay Henkoğlu , Nazan Özenç Uçak Henkoğlu, T. ve Uçak, N. Ö. (2016). Information security and the protection of personal data in universities. International Journal of Business and Management Invention, 5 (11), 30-43.
Kitap İçi Bölüm Umut Al , Orçun Madran Al, U. ve Madran, O. (2016). Herkes İçin Kütüphane Projesi: Belediye kütüphanelerindeki personelin bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı. TBD 33. Ulusal Bilişim Kurultayı, 8-9 Aralık 2016, Ankara içinde (s. 14-18). Ankara: Türkiye Bilişim Derneği.
Kitap İçi Bölüm Zehra Taşkın , Güleda Düzyol Doğan , Umut Al Taşkın, Z., Doğan, G. D. ve Al, U. (2016). Sub-fields of Library and Information Science in Turkey: A visualization study. Proceedings of the 21st International Conference on Science and Technology Indicators içinde (s. 1494-1497). Valencia (Spain): Editorial Universitat Politecnica de Valencia.
Kitap İçi Bölüm Semanur Öztemiz Öztemiz, S. (2016). Belediye arşivlerinde dijitalleştirme uygulamaları: Altındağ Belediyesi örneği. Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2015, Nilüfer Beldiyesi, Bursa: Bildiri özetleri içinde (s. 40-41). Bursa: Nilüfer Belediyesi.
Kitap İçi Bölüm Semanur Öztemiz , Sümeyye Akça Öztemiz, S. ve Akça, S. (2016). Belediyelerde kültürel miras ürünlerinin yönetimi: İstanbul Üsküdar Belediyesi örneği. Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2015, Nilüfer Beldiyesi, Bursa: Bildiri özetleri içinde (s. 23-24). Bursa: Nilüfer Belediyesi.
Kitap İçi Bölüm Şahika Eroğlu Eroğlu, Ş. (2016). e-Devlet süreçlerinde yerel yönetimlerin arşiv hizmetleri ve arşivcilerin değişen rolleri. Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu Bildiriler içinde (s. 254-265). Bursa: Nilüfer Belediyesi.
Kitap İçi Bölüm Şahika Eroğlu , Tolga Çakmak Eroğlu, Ş. ve Çakmak, T. (2016). Enterprise information systems within the context of information security: a risk assessment for a health organization in Turkey. Procedia Computer Science içinde (s. 979-986). Elsevier.
Kitap İçi Bölüm Şahika Eroğlu Eroğlu, Ş. (2016). Intellectual property rights of digital cultural heritage works: Evaluation of the conditions in Turkey within the scope of Europeana. ÜNAK 2014: Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi: Bildiriler içinde (s. 288-296). Ankara: ÜNAK.
Kitap İçi Bölüm Şahika Eroğlu , Tolga Çakmak , Özgür Külcü Eroğlu, Ş., Çakmak, T. ve Külcü, Ö. (2016). Kurumlararası bilgi paylaşımı ve birlikte çalışabilirlik. e-BEYAS 2015 Sempozyumu: Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi: Bildiriler içinde (s. 155-162). Ankara: Ankara Üniversitesi BEYAS Koordinatörlüğü.
Makale Demet Soylu , Nilay Cevher , Marco Schirone , Tunç Medeni Soylu, D., Cevher, N., Schirone, M. ve Medeni, T. (2016). A comparative study of information-seeking behaviour and digital information needs of farmers in Turkey and Sweden. International Journal of eBusiness and eGovernment Studies, 8 (2), 18-33.
Kitap Serap Kurbanoğlu , Joumana Boustany , Sonja Špiranec , Esther Grassian , Diane Mizrachi , Loriene Roy , Tolga Çakmak Kurbanoğlu, S., Boustany, J., Špiranec, S., Grassian, E., Mizrachi, D., Roy, L. ve diğerleri (2016). Information Literacy: Key to an Inclusive Society: 4th European Conference, ECIL 2016, Prague, Czech Republic, October 10-13, 2016, Revised Selected Papers. Springer.
Kitap İçi Bölüm Yaşar Tonta Tonta, Y. (2016). Library collaboration in the Middle East and North Africa. Library and information science in the Middle East and North Africa içinde (s. 270-301). Berlin: De Gruyter.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (2016). Future of cultural heritage. New Review of Information Networking, 21 (1), 63-78.
Makale Yaşar Tonta Tonta, Y. (2016). Developments in Education for Information: Will "Data" Trigger the Next Wave of Curriculum Changes in LIS Schools?. Pakistan Journal of Information Management & Libraries, 17 (2), 2-12.
Makale Hamid R. Darvish , Yaşar Tonta Darvish, H. R. ve Tonta, Y. (2016). Diffusion of nanotechnology knowledge in Turkey and its network structure. Scientometrics, 107 (2), 569-592.
Kitap İçi Bölüm Diane Mizrachi , Joumana Boustany , Serap Kurbanoğlu , Güleda Doğan , Tania Todorova , Polona Vilar Mizrachi, D., Boustany, J., Kurbanoğlu, S., Doğan, G., Todorova, T. ve Vilar, P. (2016). The Academic Reading Format International Study (ARFIS): Investigating Students Around the World. Information Literacy: Key to an Inclusive Society. ECIL 2016 içinde (s. 215-227). Cham: Springer.
Makale Duygu Kevser Ülger , Özgür Külcü Ülger, D. K. ve Külcü, Ö. (2016). Dijitalleştirme Çalışmalarına Kültürel Miras Ölçeğinde Genel Bir Bakış: VEKAM Örneği. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2 (1), 42-55.
Kitap Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2016). Yine de Hayat: Denemeler. İstanbul: Hiperyayın.